Дирекция "Медицински дейности"

21/6/2013

Директор на дирекция

Д-р Лилия Русева
 
Телефон:  086 816-129
E-mail: md@rzi-silistra.com
Приемен ден: Вторник от 9:00 – 11:00 ч.
 

Функции:

 • извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2аот Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация;
 • издава удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове;
 • уведомява Изпълнителна агенция "Медицински одит" за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;
 • извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;
 • издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 6 от 2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри(ДВ, бр. 11 от 2001 г.);
 • организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
 • извършва проверки по чл. 93от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит";
 • събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването;
 • контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;
 • изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51и 53от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата;
 • участва в изработването на областната здравна карта;
 • съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на дететои по други нормативни актове;
 • проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;
 • събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;
 • събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;
 • внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;
 • изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;
 • контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;
 • контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 • осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсоритеи нормативните актове по прилагането му дейности;
 • води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
 • планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
 • разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;
 • съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;
 • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
 • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
 • извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.