Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

14/5/2013

Директор на дирекция

Иванка Ангелова

 
Телефон:  086 / 816-111
E-mail:
Приемен ден: Вторник от 9:00 – 11:00 ч.

  Функции

 • изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
 • организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ;
 • поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 • организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служители по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;
 • организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекси Наредбата за административното обслужване(обн., ДВ, бр.78 от 2006 г.; изм., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.);
 • организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
 • изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекси на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;
 • разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;
 • изготвя договорите, по които РЗИ е страна;
 • осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;
 • изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ;
 • осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;
 • организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ в актуално състояние;
 • организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;
 • съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
 • организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
 • организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ;
 • организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;
 • организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ.