Главен секретар

27/12/2010

 

Главен секретар

Нина Димитрова

 
Телефон:  086 / 816-114
E-mail: 
Приемен ден: Вторник от 9:00 – 11:00 ч.

Функции

   Главният секретар осъществява административното ръководство на РЗИ в изпълнение на законните разпореждания на директора. Главен секретар може да бъде лице с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина", право, икономика, публична администрация или здравен мениджмънт.

Правомощия

·  организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ 

·  осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи; 

·  утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ; 

·  организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение; 

·  организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им; 

·  контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ; 

·  организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личнитеданни и Закона за здравето

·  координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство; 

·  организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ; 

·  следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ; 

·  организира и координира дейностите по информационно осигуряване; 

·  организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ; 

·  координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги; 

·  изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.

 

  При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от директор на дирекция, определен с писмена заповед на директора на РЗИ за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.