Директор

10/1/2014

                     д-р Пламен Илиев

 
 
Телефон:  086 / 816-110
   
E-mail: direktor@rzi-silistra.com
info@rzi-silistra.com
   
Приемен ден: Вторник от 9:00 – 11:00 ч.

  

 
 
 
 
Биографична справка
 
Лична информация:
Роден на 4 март 1969г. в гр. Варна
 
Професионален опит:
1995г. - 2003г. – ординатор в отдел „ Държавен санитарен контрол“ в ХЕИ –Силистра
2003г. - 2005г. – началник  на отдел „ Държавен санитарен контрол“ в ХЕИ –Силистра
2005г.- 2009г. – директор на дирекция „ Здравен контрол“ в РИОКОЗ-Силистра
2009г.- 2011г. – директор на РИОКОЗ – Силистра
2011г.- 2014г.  – началник на отдел „ Контрол на храните“ в ОДБХ-Силистра
2014г. - 2018г.  – директор на дирекция „ Обществено здраве“ в РЗИ-Силистра
от 12.01.2024г. – директор на РЗИ-Силистра
Образование:
1987г.-  Средно образование – МГ - Варна
1994г. - Магистър по медицина – МУ- Варна
2001г. - Специалност  „Хранене и диететика“ – МУ-Варна
2003г.  - Магистратура по „Здравен мениджмънт“ – МУ-Варна
 
Член на Български лекарски съюз
 
Дейност
Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването за организиране и осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област
 
Правомощия
 • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ, както и връзките й с други организации;
 • представлява РЗИ пред трети лица;
 • разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;
 • утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ съгласувано с министъра на здравеопазването;
 • утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ;
 • назначава държавните служители в РЗИ, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
 • сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ;
 • осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ;
 • осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 • определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
 • определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;
 • издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;
 • провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на съответната област;
 • организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона;
 • осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;
 • координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на съответната област;
 • организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на съответната област;
 • взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
 • изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ;
 • насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ;
 • създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;
 • осъществява и други дейности по управлението на РЗИ.
 
При осъществяване на своите правомощия директорът издава индивидуални административни актове.