Достъп до информация

20/3/2018
 
В изпълнение на Закона за достъп до обществена информация, с Вътрешни правила за достъп до обществена информация, са определени условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в РЗИ-Силистра.
 
Устни запитвания и писмени заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация  се подават в свободен текст или по образец в
 Звено за административно обслужване
Център за административно обслужване
телефони: 086/ 816119, 086-816117
факс: 086-816118
адрес: гр.Силистра 7500, ул. Петър Мутафчиев № 82, ет.1, ст.110
работно време: всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.
 
Служител, отговарящ по Закона за достъп до обществена информация: Нина Димитрова - главен секретар
телефон: 086 816 114; E-mail: gl.secretar@rzi-silistra.com;
работно време: 8:30 - 12:00 ч. и 12:30 - 17:00 ч.
 
 
 
 
Място за преглед/ четене на  предоставената информация -  гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 82, ет 1, ст.110.
 
В решението за предоставяне на обществена информация всеки заявител ще бъде уведомен за разходите направени от РЗИ-Силистра, които е длъжен да заплати.
 
 
Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация, представляваща служебна тайна (в срокове по чл.34 от ЗЗКИ) съгласно Списъка на категориите информация, определена като служебна тайна в РЗИ Силистра, утвърден със заповед № РД-13-29/ 08.02.2018 г.