Избор на лечебно заведение за провеждане на профилактични прегледи на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите

27/8/2019