Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушениея по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

30/6/2023
Отговорно лице  за приемане и регистриране на сигнали за нередности в РЗИ-Силистра, БУЛСТАТ 176031978, адрес: гр. Силистра 7500 ул. Петър Мутафчиев 82 е:
 
Мая Николова – старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
Електронна поща: signali@rzi-silistra.com
Телефони за връзка: 0876/614900; 086/816115
 
Сигналът следва да се подаде до Отговорното лице по приемане и регистриране на сигнали по един от следните начини:
Писмено чрез изпращане:
  • По електронна поща: signali@rzi-silistra.com – достъпна само за отговорното лице и директора на РЗИ-Силистра
  • Пощенска услуга на адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“  № 82.  В случай на подаване на сигнала чрез писмо, то следва да бъде обозначено като „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ и да посочите като получател „Отговорното лице по приемане на сигнали“.
Устно чрез:
  • телефонен разговор на телефони  0876/614900 или 086/816115 -  от 08:30 ч.  до 17:00 ч. всеки работен ден ч.
  • на място в РЗИ-Силистра, ул. Петър Мутафчиев 82, ет.1, кабинет 103 в уговорена предварително по искане на сигнализиращото лице среща с Отговорното  лице в рамките на работното време на инспекцията.
 
При писмено подаване на сигнала може да  попълните формуляр по образец на КЗЛД. Сигналът ще бъде приет за редовен и ако не е използван утвърдения формуляр, но съдържа необходимите реквизити:
1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът  се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя
Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал.
 
В 7-дневен срок от получаването на сигнала в РЗИ-Силистра, ще получите потвърждение за регистрацията му в регистъра за сигнали на РЗИ-Силистра, ведно с уникален идентификационен номер на сигнала, издаден от КЗЛД. Регистърът не е публичен.
 
Доклад с кратко описание на информацията от сигнала, предприетите по него действия и окончателните резултати от проверката ще получите в срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждението за регистрация на сигнала.