Регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води

15/1/2021
Регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води - Свален от интернет страницата на РЗИ-Силистра на основание Закон за храните (обн. ДВ бр. 50/09.06.2020г.) и писмо на МЗ с изх. №16-00-93/09.07.2020 г.  
Министерството на здравеопазването поддържа на интернет страницата си публичен регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за храните.