Отчети и бланки

16/1/2019
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика
 
О Т Ч Е Т за изразходваните биопродукти в дози
 
СПРАВКА за необхванатите с имунизации по причини "други"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ за отлагане от имунизации по медицински противопоказания за срок по-дълъг от 3 месеца
 
СВЕДЕНИЕ за вътреболничните инфекции
 
РАБОТЕН ЛИСТ за класификация на отпадъците
 
 
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (за съобщения за смърт)