ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024г.

9/2/2024
 
І. Държавен  здравен  контрол
 1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 33 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека.
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води: -
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене и забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ), съгласно Закона за здравето.
4.1. Контрол за спазване на забраните за тютюнопушене в обекти с обществено предназначение, в закрити обществени места и открити обществени места, съгласно изискванията на чл. 56 и 56-а от Закона за здравето - извършени 10 проверки.  Не са констатирани нарушения.
4.2. Контрол на забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т.1–3 от чл. 56а от Закона за здравето и в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост, съгласно чл. 56а, ал.3 от Закона за здравето – извършена проверка. Не са установени нарушения.
 
5.  Проверки по сигнали: 
През месец януари са постъпили два сигнала като единият е за запушена канализация в имот в гр. Силистра, който е препратен за отговор по компетентност до община Силистра. Другият сигнал е препратен от РИОСВ-Русе от анонимно лице, касаещ мониторинга на води. 
 
6. Административни услуги:
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 1 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  2 бр.
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: -
 
ІI. Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 
1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 3 бр;
1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП:  2 бр.
1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: -
1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: -
1.5. Издадени становища за определяне на СОЗ на водоизточници:  -
1.6.Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: -
1.7. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: -
1.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: -
1.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: -
1.9. Издадени становища относно ДОВОС за ЕЕС при РИОСВ-Русе: -
 
2.  Дейности по предварителния здравен контрол
  • Участия в общински експертни съвети по ЗУТ: 1 бр. 
  • Брой разгледани документации в ОЕС -  
  • Брой проверки по ПЗК –
  • Издадени хигиенни становища: 1 бр.
  • Участия в държавни приемателни комисии: 4 бр.
   
III. Лабораторни дейности (препратка към табл.)
 
IV. Дейности по промоция на здравето и превенция на болестите
 
ІI. Дейности по профилактика на болести и промоция на здраве
  1.Дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.
1.1.По рисков фактор тютюнопушене бяха организирани следните мероприятия:
В ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра по покана на педагогическия съветник бяха проведени две лекции сред 48 ученици от 5б и 5а клас на тема „Вредата от тютюнопушенето“. Представени бяха два тематични клипа за последиците от пушенето, презентацията „Вредните съставки на тютюневия дим“ и демонстрация на пушещата кукла СЮ, показваща отлагания катран в белия дроб на пушача от употребата на конвенционалните цигари. Всички ученици получиха здравно-образователна брошура „Защо маето дете“ за последиците от пасивното тютюнопушене и риска за децата.
 
  2.Дейност по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ 2021-2025 г.
На 15 януари в 6 в клас в ОУ „Ив. Вазов“ – Силистра експерт от инспекцията представи темата „Какво (не) знаем за пубертета…“. Учениците бяха запознати с презентацията „Етапи на развитие на човека“ и с отговори на въпроси, които ни вълнуват за момичета и момчета по темата пубертет. В лекцията участваха 17 ученици и бяха запознати с литература по темата.
Методична помощ.
През месец януари експертите оказваха консултативна помощ на  медицинските  специалисти от здравните кабинети на училища и детски градини за правилното попълване на Схемите за анализ на здравословното състояние на децата и учениците от област Силистра. 
 
 
 
Изготвили:
П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“
В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“
А. Генова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“