Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Януари 2024 г.

9/2/2024
 
 
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
 
Здравните инспектори от дирекция ,,Надзор на заразните болести” са извършили 24 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), проверки по надзора на острите вяли парализи, както и във връзка  със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
 
В 2 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
 
Извършени са епидемиологични 74 проучвания на болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІII. Административно-наказателна дейност
 
През периода са връчени 43 предписания за предприемане на противоепидемични мерки.
 
IV. Административни услуги
  • Имунизационни паспорти – 2 бр.
  • Протокол за хигиенна оценка при регистрация на ЛЗ – 2 бр.
  • Изследване на автоклав – 1 бр.
  • Заверени и вписани в регистъра са 57 здравни книжки;
 
 
Д-р Светлозара Стоянова
Дирекция ,,НЗБ