МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2023г.

8/1/2024
Показател
Обекти за хранене и развлечения
Детски и учебни заведения
Лечебни и здравни заведения
Други закрити обществени места по смисъла на §1а от доп. разпоредби на ЗЗ
Открити обществени места по смисъла на чл. 56а от ЗЗ
 
Брой проверки
20
-
33
37
-
Издадени предписания
 
 
 
 
 
Съставени актове
 
 
 
 
 
 
Издадени наказателни постановления/
споразумения
 
 
 
 
 
Обща сума на НП/споразумение
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“