ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023г.

8/1/2024
 
І. Държавен  здравен  контрол
 1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 89 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека.
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води: Извършен е систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани питейни води – 28 бр. Не са установени нарушения.
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене и забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ), съгласно Закона за здравето.
4.1. Контрол за спазване на забраните за тютюнопушене в обекти с обществено предназначение, в закрити обществени места и открити обществени места, съгласно изискванията на чл. 56 и 56-а от Закона за здравето - извършени 58 проверки.  Не са констатирани нарушения.
4.2. Контрол на забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т.1–3 от чл. 56а от Закона за здравето и в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост, съгласно чл. 56а, ал.3 от Закона за здравето – извършени проверки. Не са установени нарушения.
 
5.  Проверки по сигнали: 
През месец декември е постъпил сигнал за нарушаване забраната за тютюнопушене в обект за обществено хранене. При извършената проверка не се констатира нарушение.
Извършено е консултиране по повод на постъпил сигнал от потребител в център за временно настаняване.
 
6. Административни услуги:
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 3 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  2 бр.
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: -
 
ІI. Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 
1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 5 бр;
1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП:  -
1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: 6 бр;
1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: 1 бр.
1.5. Издадени становища за определяне на СОЗ на водоизточници:  -
1.6.Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: -
1.7. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: -
1.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: -
1.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: 1 бр.
1.9. Издадени становища относно ДОВОС за ЕЕС при РИОСВ-Русе: -
 
2.  Дейности по предварителния здравен контрол
 1. Участия в общински експертни съвети по ЗУТ: - 
 2. Брой разгледани документации в ОЕС -  
 3. Брой проверки по ПЗК – 1 бр.
 4. Издадени хигиенни становища: -
 5. Участия в държавни приемателни комисии: 5 бр.
   
III. Лабораторни дейности (препратка към табл.)
 
IV. Дейности по промоция на здравето и превенция на болестите
 
1. Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България 2021-2025 г. 
За поредна година здравната инспекция организира кампания във връзка с Националната АНТИСПИН кампания по случай 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.  Кампанията включваше следните мероприятия:
 • На 1 декември от 10 до 12 часа беше организирана кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ в ЦЕНТРАЛ ПАРК – гр. Силистра. Да узнаят своя ХИВ статус пожелаха 26 лица, като всички бяха с отрицателен резултат.
 •  Под мотото „ОТ ТЕБ ЗАВИСИ“ Регионална здравна инспекция – Силистра, отбеляза 1- декември Световен ден за борба срещу СПИН в зрителната зала на Младежки дом гр. Силистра с концерт на група „Графит“ и DJ Мартин в партньорство с Община Силистра, ОбСНВ и ПИЦ. Целта на мероприятието беше да насочи вниманието и повиши информираността на младите хора към проблема ХИВ/СПИН. Присъстващите на концерта имаха възможност да участват в организираната  викторина с награди и  да отправят своите послания по темата ХИВ/ СПИН. Разпространени бяха здравно-образователни материали и презервативи осигурени от здравната инспекция.
 • От 4 до 8 декември 2023 г. беше организирана „Седмица на отворени врати“ с възможност всички  желаещи граждани и гости на гр. Силистра и областта да се изследват с бърз тест за ХИВ  от 9:00 часа до 16:00 часа  в сградата на РЗИ-Силистра. Желаещите граждани имаха възможност и за безплатни изследвания и за Хепатит В, Хепатит С и Сифилис. В инициативата с консултиране и изследване се включиха: 7 лица за ХИВ, 9 лица за Хепатит В и С и 7 лица за Сифилис.
 • Обучение за развиване на подхода „Връстници обучават връстници“ на тема „Превенция на ХИВ/СПИН, Сексуално предавани инфекции и зависимости“ проведе Регионална здравна инспекция – Силистра съвместно с БМЧК, ОбСНВ и ПИЦ към община Силистра на 7 декември 2023г. в залата на АРГИ-център в гр. Силистра.
 
Участие в обучението взеха ученици и младежи от учебни заведения и младежки организации от област Силистра: Български Младежки Червен Кръст гр. Силистра, Младежки клуб по превенция на зависимости към ПИЦ, Ученически парламент гр. Силистра, СУ „Васил Левски“ гр. Дулово, СУ „Васил Левски“ гр. Главиница, ПГМСС с. Ситово и ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ с. Средище.
 
Лектори по темите за ХИВ/СПИН и Сексуално предавани инфекции бяха експерти от РЗИ-Силистра, а младежите от БМЧК нагледно представиха подхода „Връстници обучават връстници“ и демонстрираха правилно поставяне на презерватив. Темата „Последици от употребата на наркотици“ беше презентирана от доброволцикъм Младежки клуб по превенция на зависимости към ПИЦ.
 
Участниците в обучението решаваха казуси по темите ХИВ/СПИН и рисково сексуално поведение след употреба на алкохол. След дискусия по темите бяха връчени сертификати на участниците и здравно-образователни материали и презервативи осигурени от инспекцията.
 • В периода от 11 - 14 декември 2023 г. се организираха и проведоха здравно-образователни кампании за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, включващи доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис в следните учебни заведение в гр. Силистра:
 • 11.12.2023г. ПГМТ „ Владимир Комаров“ с изследвани 28 лица за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис.
 • 12.12.2023 г. ПГПТ „Евлогий Георгиев“ с изследвани 20 лица за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис.
 • 13.12.2023 г. ПМГ „Св. Климент Охридски“ с изследвани 50 лица Хепатит В, С.
 • 14.12.2023 г. ЕГ „Пейо Яворов“ с изследвани 34 лица за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис.
Целта на кампанията беше да се повиши информираността на младите хора за начините  на предаване  и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции (СПИ), да се мотивират за отговорност към собственото им здраве и да се насърчат за редовното изследване за ХИВ и СПИ. Инициативата беше любезно подкрепена от училищните власти и медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата. Всички ученици над 16 години и персонал от училището включили се в инициативата получиха ЗОМ и презервативи осигурени от здравната инспекция. Резултатите от проведените изследвания за ХИВ са отрицателни.
 
2.Методична помощ.
Във връзка с кампания по повод 1-декември Световен ден за борба срещу СПИН беше оказана методична помощ и предоставени ЗОМ – брошури, плакати и презервативи на медицинските специалисти от здравните кабинети на училищата от град Силистра - ПГМТ „ Владимир Комаров“, ПГПТ „Евлогий Георгиев“, ПМГ „Св. Климент Охридски“, ЕГ „Пейо Яворов“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“.
 
 
Изготвили:
П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“
В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“
А. Генова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“