Проведена Седмица на отворени врати от 04 до 08 декември 2023 г.

20/12/2023
„Седмица на отворени врати“
Проведена в Пневмо - фтизиатрично отделение на МБАЛ- Силистра по изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2021-2025 г.

През периода 4-8 декември 2023 г. в обхвата на инициативата „Седмица на отворени врати“ се извършиха следните дейности в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол  на туберкулозата в България (2021-2025 г.)
 
  • Скрининг на  риска от туберкулоза чрез анкета, след оценка на риска от проведения скрининг, на лицата в риск бяха  извършени:
  • консултации от лекар;
  • на съмнителните за туберкулоза са направени допълнителни  прегледи и изследвания.
  • По време на проведената кампания са обхванати 124 лица:
  • изследвани с анкета  за туберкулоза – 124 лица;
  • установени лица в риск за туберкулоза при проведената анкета – 124 лица;
  • консултирани и прегледани от лекар – 124 лица;
  • изследвани лица с  туберкулинов кожен тест за Манту -124 лица;
  • съмнителни лица за туберкулоза – 124 лица;
  • подлежащи на химиопрофилактика  - 1 лице.
 
Анализът на резултатите разкри един случай на латентна туберкулозна инфекция. Стартирано лечение в съответствие с утвърдените медицински стандарти, методични указания и оперативни процедури по Националната програма за лечение на Латентна туберкулозна инфекция.

Инициативата „Седмица на отворени врати“ е ежегодна проява, доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за  достъп до здравни услуги, както  и да се популяризира  здравословния начин на живот.
 
 
Изготвил:
Красимира Кръстева – гл. експерт, дирекция ОЗ
Дата:19.12.2023 г.