ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023г.

8/12/2023
 
І. Държавен  здравен  контрол
 1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 401 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека.
Издадени и връчени  са 5 бр. предписания за задължителни хигиенни мерки:
 • 1 бр. предписание за чистота на населените места;
 • 2 бр. предписания за несъответствия в качеството на питейната вода;
 • 1 бр. предписание за спазване на седмични учебни разписания;
 • 1 бр. предписание за задължителни хигиенни мерки в обект с обществено предназначение.
 на обекти с обществено предназначение
За констатирани нарушения са съставени 2 АУАН на физически лица.
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води: Извършен е систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани питейни води5 бр. Не са установени нарушения.
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене и забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ), съгласно Закона за здравето.
4.1. Контрол за спазване на забраните за тютюнопушене в обекти с обществено предназначение, в закрити обществени места и открити обществени места, съгласно изискванията на чл. 56 и 56-а от Закона за здравето - извършени 74 проверки.  Не са констатирани нарушения.
4.2. Контрол на забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т.1–3 от чл. 56а от Закона за здравето и в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост, съгласно чл. 56а, ал.3 от Закона за здравето – извършени 19 проверки. Не са установени нарушения.
 
5.  Проверки по сигнали: 
През месец ноември е постъпил сигнал за нарушаване здравните изисквания в детско заведение (усещане на миризма на белина в коридора). След извършена проверка на екип от здравни инспектори е издадено и връчено предписание за предприемане на коригиращи действия и осигуряване на подходящо помещение за пералнята машина.  През месеца е постъпил сигнал за мирис от тютюнев дим в залата на заведение за обществено хранене, проникващ от терасата при незатворена врата. При извършената проверка не се констатира нарушение.
 
6. Административни услуги:
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 3 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  5 бр.
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 2 бр.;
 
ІI. Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 
1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 4 бр;
1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП:  -
1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: 4 бр.
1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: 4 бр.
1.5. Издадени становища за определяне на СОЗ на водоизточници:  -
1.6.Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: -
1.7. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: 1 бр.
1.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: -
1.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: -
1.9. Издадени становища относно ДОВОС за ЕЕС при РИОСВ-Русе: -
 
2.  Дейности по предварителния здравен контрол
 1. Участия в общински експертни съвети по ЗУТ: - 
 2. Брой разгледани документации в ОЕС -  
 3. Брой проверки по ПЗК – 1 бр.
 4. Издадени хигиенни становища: -
 5. Участия в държавни приемателни комисии: 2 бр.
   
III. Лабораторни дейности (препратка към табл.)
 
IV. Дейности по промоция на здравето и превенция на болестите
 
1. Дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025г.
1.1Рисков фактор тютюнопушене.

 
      Във връзка с Международния ден без тютюнопушене -16 ноември Регионална здравната инспекция-Силистра продължи курса от лекции и през месец ноември в област Силистра с насоченост учениците от възрастова група 11-16 години:
 • 02.11.2023 г. в ПГ МСС „Н. Й. Вапцаров“ с. Средище в 8а клас – 19 ученици;
 • 09.11.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар в 6 клас – 12 ученици;
 • 16.11.2023 г. в ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш в 5 клас – 23 ученици.
Учениците от 5 клас при ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш след получените знания за вредните съставки на тютюневия дим и вредата от тютюнопушенето върху човешкото тяло изготвиха табло по повод Международния ден без тютюнопушене -16 ноември. Разпространени  бяха 54 броя ЗОМ и сертификат „Аз знам защо няма да пуша.“ 
Изготвен беше информационен материал „Да спечелим заедно! Ден без никотин!“ в сградата на РЗИ.
РЗИ-Силистра организира изнесен Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене (ККОТ) за персонала на ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш на 16.11.2023г. с измерване на въглеродния оксид в издишания въздух при пушачи и карбоксихемоглобин с апарат Smokerlyzer. Всеки желаещ безплатно получи психологическа подкрепа, консултация и насоченост за посещение на ККОТ в здравната инспекция и ЗОМ.
 
1.2Рисков фактор нездравословен модел на хранене.
 
През месец октомври във възрастовата група от 6 до 11 години бяха представени темите „Правилното хранене е ключът към добро здраве“ и „Витамини. Да се храним здравословно“. Организирани и проведени бяха лекции в следните населени места от областта:
 • 02.11.2023 г. в ПГ МСС „Н. Й. Вапцаров“ с. Средище в 10 клас – 12 ученици;
 • 09.11.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар в 4 клас – 11 ученици;
 • 16.11.2023 г. в ДГ „Еделвайс“ с. Голеш 4 група -15 деца;
 • 17.11.2023 г. в ДГ „Радост“ гр. Силистра в 4 група - 36  деца.
Учениците получиха знания  за основните групи храни и здравословното хранене. Подреждане на храните на правилното място в хранителната пирамида. С игрите „Колко бързо да ядем?“ и  „Всичко за мене“ учениците затвърдиха получените знания. Демонстрация на „Кои храни съдържат мазнини“ с участието на учениците и викторина на тема „Хапванки“ с награди осигурени от РЗИ. Разпространени бяха 23 бр. ЗОМ и сертификат за проведено обучение на тема „Аз знам как да се храня здравословно“. 
 
По покана на директора и педагогическия съветник на ДГ „Радост“ гр. Силистра беше представена презентацията „Витамините в кои храни се съдържат“ сред  36 деца. Децата бяха запознати с основните витамини и в кои храни се съдържат. По развлекателен и игрови начин децата „пазаруваха“ и изготвяха здравословно меню. Всички участници получиха награди осигурени от РЗИ и сертификат за обучение - „Аз знам как да се храня здравословно“.
 
Децата от ДГ „Еделвайс“ с. Голеш бяха запознати с темата: „Храна и здраве. Здрави зъбки“. Целта на мероприятията  беше да научат защо е важно да се храним здравословно и се запознаха с хигиенните норми на поведение за поддържане на здрави зъбки. По развлекателен и игрови начин децата научиха как правилно да си  мият зъбите и защо е важно да го правят. Играта  "Да пазаруваме здравословно“  затвърди знанията на децата за полезни и по-малко полезни храни, които трябва да консумират. Разпространени бяха 15 бр. ЗОМ и сертификати за обучение - „Аз знам как да се храня здравословно“.
 
 2.Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г. 
 В изпълнение на дейностите, насочени към укрепване на здравето на децата чрез физическа активност, беше организирано и проведено мероприятие на тема „Ние обичаме спорта и растем здрави и силни“ в ДГ „Здравец“ с. Яребица сред 21 деца. Инициативата имаше за цел развиване на игровата култура, стимулиране на  двигателната активност у децата и формиране на умения за прилагане на комбинирани движения в организираните игри. Децата получиха награди осигурени от здравната инспекция и сертификат за участие в спортни игри.
 
3.Методична помощ.
Във връзка с предстоящата кампания по повод 1-декември Световен ден за борба срещу СПИН беше оказана методична помощ и предоставени ЗОМ – брошури и плакати на три медицински лица от здравните кабинети на училищата- СУ „Васил Левски“ гр. Главиница, ПГПТ „Евлогий Георгиев“ гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра.
 

 
 
 
 
Изготвили:
П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“
В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“
Анжела Генова – главен експерт в Д ОЗ