ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец ноември 2023г.

6/12/2023
 
 Дейност на Регионалната картотека на медицинскатаекспертиза (РКМЕ)
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
531
Проверени и заверени експертни решения        
498
Изпратени експертни решения за трайна неработоспособност до заинтересованите страни
498
Изпратени експертни решения за продължаване на временна неработоспособност до НОИ
43
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения
18
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, РДСП и други институции и по медицинската експертиза  
547
Извършени справки и заверени копия на документи
71
Преархивиране на МЕД на починали лица, съгл. чл.61 от ПУОРОМЕРКМЕ
2
Уведомени лица за необходимостта от редовно преосвидетелстване от ТЕЛК поради изтичане срокът на ЕР
249
 
 Контрол на медицинските дейности                 
Извършени проверки-общо
54
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП  
3
Проверка в ЛЗБП относно спазване на изискванията на ЗЛЗ, наредбата по чл.46, ал.3 и медицинските стандарти
-
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
7
 Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Проверки в ЛЗИМП във връзка със задължението им по чл.7 от Закона за закрила на детето
2
Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които не е издавано разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Проверки на аптеки по ЗКНВП
4
Проверки на аптеки по Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти     4+5
9
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната за тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
4+6
10
Проверки на аптеки и дрогерии по чл.268, ал. 2, т. 3 от ЗЛПХМ        3+6
9
Проверка на дрогерия
1
Проверки относно неонатален слухов скрининг в МБАЛ-Силистра, МБАЛ-Тутракан и МБАЛ-Дулово
-
Проверка относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом в МБАЛ-Силистра
-
Проверка в ЗКЦ на МБАЛ-Силистра
 
Проверка по ЗККК
1
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК и ОПЛ в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ        
5
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична медицинска помощ
-
Проверки по Наредба №3/2019г. за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ
-
Проверки и изпращане на електронни отчети по Наредба №3/2019г. за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечно) електронни отчети за м. ноември на 2023г.
3
Приети и обработени протоколи за отчитане на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – 0     и ЛЗ – 0
0
Приети и обработени отчети за специални формуляри (СФ) за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – тримесечни
0
Обработени карти и съобщения за суицидни действия                
2
Кодирани съобщения за смърт по МКБ-10 и въведени в регистър
163
 
 Административни услуги
Предоставяне на специални формуляри (СФ) за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки (по заявление)
-
Издадено удостоверение за изпълнение на чл.40 ал.4
2
Издадено заключение за хигиенна оценка на аптека
-
Издадено удостоверение за изпълнение на изискванията наредбата по чл.46, ал.3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицинските стандарти
-
Изпратени  писма до ИА „Медицински надзор“                                                      
2
 
 Медико-статистическа обработка на данни
Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за броя на постъпилите болни, отговарящи на ПМС №17/31.01.2007г. от трите лечебни заведения за болнична помощ за м. ноември  2023г.
1
Изпращане на отчетни форми по Наредба 14/15.04.2004г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт от трите лечебни заведения в област Силистра до ИА МН за месец ноември 2023г.
1
Изпращане на отчет за натуралните показатели за броя на децата, ползващи детски ясли, детски кухни (тримесечен от седемте общини).
    -
 
 Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
4
Заседание на Пробационния съвет
1
 
 
 Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
-
Жалби и сигнали извън обхвата на чл.93 от Закона за здравето
2
 
 
 
  Дирекция „Медицински дейности“