ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец октомври 2023г.

8/11/2023
 
 
 Дейност на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
519
Проверени и заверени експертни решения        
597
Изпратени експертни решения за трайна неработоспособност до заинтересованите страни
597
Изпратени експертни решения за продължаване на временна неработоспособност до НОИ
40
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения
16
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, РДСП и други институции и по медицинската експертиза  
619
Извършени справки и заверени копия на документи
35
Преархивиране на МЕД на починали лица, съгл. чл.61 от ПУОРОМЕРКМЕ
19
Уведомени лица за необходимостта от редовно преосвидетелстване от ТЕЛК поради изтичане срокът на ЕР
280
 
 Контрол на медицинските дейности                 
Извършени проверки-общо
 
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП  
6
Проверка в ЛЗБП относно спазване на изискванията на ЗЛЗ, наредбата по чл.46, ал.3 и медицинските стандарти
 
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
6
 Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Проверки в ЛЗИМП във връзка със задължението им по чл.7 от Закона за закрила на детето
2
Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които не е издавано разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
1
Проверки на аптеки по ЗКНВП
4
Проверки на аптеки по Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти    
5
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната за тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
5
Проверки на аптеки и дрогерии по чл.268, ал. 2, т. 3 от ЗЛПХМ        
5
Проверка на дрогерия
-
Проверки относно неонатален слухов скрининг в МБАЛ-Силистра, МБАЛ-Тутракан и МБАЛ-Дулово
3
Проверка относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом в МБАЛ-Силистра
1
Проверка в ЗКЦ на МБАЛ-Силистра
1
Проверка по ЗККК
-
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК и ОПЛ в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ        
1
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична медицинска помощ
3
Проверки по Наредба №3/2019г. за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечно) електронни отчети
3
Проверки и изпращане на електронни отчети по Наредба №3/2019г. за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечно) електронни отчети за м. октомври на 2023г.
3
Приети и обработени протоколи за отчитане на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – 0     и ЛЗ –  10
10
Приети и обработени отчети за специални формуляри (СФ) за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – тримесечни
17
Приети и обработени отчети за движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки-тримесечни
17
Изготвен тримесечен  отчет за движението на закупените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в област Силистра
-
Обработени карти и съобщения за суицидни действия                
2
Кодирани съобщения за смърт по МКБ-10 и въведени в регистър
79
 
 Административни услуги
Предоставяне на специални формуляри (СФ) за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки (по заявление)
-
Издадено удостоверение за изпълнение на чл.40 ал.4
-
Издадено заключение за хигиенна оценка на аптека
-
Издадено удостоверение за изпълнение на изискванията наредбата по чл.46, ал.3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицинските стандарти
-
Издадено удостоверение за регистрация на дрогерия в с. Паисиево
1
Изпратени  писма до ИА „Медицински надзор“                                                      
1
 
 Медико-статистическа обработка на данни
Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за броя на постъпилите болни, отговарящи на ПМС №17/31.01.2007г. от трите лечебни заведения за болнична помощ за м. октомври  2023г.
1
Изпращане на отчетни форми по Наредба 14/15.04.2004г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт от трите лечебни заведения в област Силистра до ИА МН за месец октомври 2023г.
1
Изпращане на отчет за натуралните показатели за броя на децата, ползващи детски ясли, детски кухни (тримесечен от седемте общини).
      1
Обобщена и изпратена информация в НЦОЗА за предоставените услуги на здравноосигурените лица по реда на чл.24а  от Наредбата за осъществяване правото на достъп до мед. помощ за второто тримесечие на 2023г.
1
Обобщена и изпратена информация в НЦОЗА на оперативни сведения за трето  тримесечие на 2023г.
12
 
 Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
4
Заседание на Пробационния съвет
1
 
 Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
 
Жалби и сигнали извън обхвата на чл.93 от Закона за здравето
2
 
 
Д-р Лилия Русева, директор на ДМД
Дирекция „Медицински дейности“
07.11.2023г.