ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023г.

8/11/2023
 
 
І. Държавен  здравен  контрол
 1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 298 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са съставени 3 АУАН на физически лица: за 2 бр. функциониращи обекти с обществено предназначение (ООП), които не са регистрирани в РЗИ-Силистра  и един ООП, за който няма подадена информация за промяна в обстоятелствата. Сключени са 2 споразумения за приключване на производството.
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води: Извършен е систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани питейни води7 бр. Не са установени нарушения.
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене и забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ), съгласно Закона за здравето.
4.1. Контрол за спазване на забраните за тютюнопушене в обекти с обществено предназначение, в закрити обществени места и открити обществени места, съгласно изискванията на чл. 56 и 56-а от Закона за здравето - извършени 104 проверки.  Не са констатирани нарушения.
4.2. Контрол на забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т.1–3 от чл. 56а от Закона за здравето и в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост, съгласно чл. 56а, ал.3 от Закона за здравето – извършени проверки. Не са установени нарушения.
 
5.  Проверки по сигнали: 
През месец октомври е постъпил сигнал за водосточни тръби на мръсен канал, минаващи през частна собственост (гараж) в гр. Силистра. Казусът, предмет на сигнала, е отнесен по компетентност към органите на управление на етажната собственост.
 
6. Административни услуги:
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 1 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  3 бр.
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 3 бр.;
 
ІI. Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 
1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 4 бр;
1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП:  -
1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: 4 бр.
1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: 4 бр.
1.5. Издадени становища за определяне на СОЗ на водоизточници:  -
1.6.Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: -
1.7. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: 1 бр.
1.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: -
1.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: -
1.9. Издадени становища относно ДОВОС за ЕЕС при РИОСВ-Русе: -
 
2.  Дейности по предварителния здравен контрол
 1. Участия в общински експертни съвети по ЗУТ: 1 бр. 
 2. Брой разгледани документации в ОЕС -  
 3. Брой проверки по ПЗК -
 4. Издадени хигиенни становища: -
 5. Участия в държавни приемателни комисии: 2 бр.
   
 
IV. Дейности по промоция на здравето и превенция на болестите
 
 
1. Дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025г.
1.1Рисков фактор тютюнопушене.
 
През месец октомври за тютюнопушенето и вредите от пушенето на учениците от възрастовата група 11-14 години бяха представени темите „Вредните съставки на тютюневия дим“ и „Поне 100 причини да не пушите“. Организираните и проведени лекции бяха в следните населени места от областта:
 • 13.10.2023 г. в СУ „В. Левски“ гр. Главиница в 5а и 5б клас – 31 ученици;
 • 19.10.2023 г. в ОбУ „Ив. Вазов“ с. Зафирово в 5 клас -14 ученици;
 • 26.10.2023 г. в ОУ „Черноризец Храбър“ с. Кайнарджа в 6-7 клас – 20 ученици;
Учениците научиха за вредата от тютюнопушенето, за физическата и психическа зависимост от цигарите и участваха във викторина с награди осигурени от РЗИ. Във лекциите неизменен помощник беше пушещата кукла СЮ показваща отлагането на катран в белия дроб при пушачите. Предоставени бяха 65 броя  ЗОМ на учениците по темата и сертификат за преминато обучение - “Аз знам защо няма да пуша“.
 
1.2Рисков фактор нездравословно хранене.
 
През месец октомври във възрастовата група от 7 до 11 години бяха представени темите „Правилното хранене е ключът към добро здраве“ и „Витамини. Да се храним здравословно“. Организираните и проведени лекции бяха в следните населени места от областта:
 • 13.10.2023 г. в СУ „Васил Левски“ гр. Главиница в 4а и 4б клас -32  ученици;
 • 19.10.2023 г. в ОбУ „Иван Вазов“ с. Зафирово в 4 клас -17  ученици;
 • 26.10.2023 г. в ОУ „Черноризец Храбър“ с. Кайнарджа 1-2 клас- 17  ученици.
 Учениците получиха знания  за основните групи храни, за създаване на навици за прием на умерено количество храна и бавно хранене. За видовете витамини и в кои храни се съдържат. Подреждане на храните на правилното място в хранителната пирамида. С игрите „Колко бързо да ядем?“ и  „Всичко за мене“ учениците затвърдиха получените знания. Демонстрация на „Кои храни съдържат мазнини“ с участието на учениците и викторина на тема „Хапванки“ с награди осигурени от РЗИ. Разпространени бяха 66 бр. ЗОМ и сертификат за проведено обучение на тема „Аз знам как да се храня здравословно“.
На 16.10.2023 г., 23.10.2023 г. и на 27.10.2023 г. с любезното съдействие на директорите и педагозите на ДГ „Еделвайс“ с. Средище, ДГ „Мир“ с. Искра  и ДГ „Мир“ с. Секулово пред общо 55 деца и 6 педагози, беше представена темата: „Храна и здраве. Здрави зъбки“. Целта на мероприятията бяха децата от III-IV група да научат защо е важно да се храним здравословно и се запознаха с хигиенните норми на поведение за поддържане на здрави зъбки. По развлекателен и игрови начин децата научиха как правилно да си  мият зъбите и защо е важно да го правят. Решаваха лабиринт „Да стигнем до правилната четка за зъби“. Играта  "Да пазаруваме здравословно“  затвърди знанията на децата за полезни и по-малко полезни храни, които трябва да консумират. Разпространени бяха 65 бр. ЗОМ на децата и педагогическия персонал и сертификати за обучение - „Аз знам как да се храня здравословно“.
 
1.3.Рисков фактор физическа активност
 
Под мотото „Утринна гимнастика в училище“ беше отбелязан Европейския ден на спорта в училище – 29 септември  и 10 октомври - Световен ден за психичното здраве. Мероприятието беше организирано съвместно с ОбСНВ, ПИЦ   и треньори по различни спортове в следните учебни заведения от гр. Силистра:
 • На 05.10.2023 г. в ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и СУ „Н. Й. Вапцаров“;
 • На 06.10.2023 г. в ОУ „Иван Вазов“.
В кампанията взеха участие 450 ученици от 1-7 клас, педагози и медицински специалисти. Кампанията имаше за цел да накара всички участници да се почувстват по-енергични и мотивирани за деня и създаване на традиционно утринно раздвижване. На директорите бяха изготвени и предоставени благодарствени адреси и награди осигурени от РЗИ и ОбСНВ.
 
2. Дейности насочени към ограничаване на остеопорозата.
 
Във връзка с 20 октомври Световен ден без остеопороза беше организирано и проведено мероприятие в Дом за стари хора –Силистра с презентационни материали предоставени от Асоциация „Жени без остеопороза“ сред 22 лица:
 • Презентация на тема „Как да се храним правилно, ако сме счупили кост вследствие на остеопороза“;
 • Презентация „Остеопорозата знаете ли че…“;
 • Презентация насочена към персонала „Практически съвети при грижа за пациенти с остеопороза“.
Предоставена беше възможност на потребителите и персонала да измерят:
 • индекса на телесна маса с апарат BODI FAT MONITOR – 28 лица;
 • белодробната функция с апарат – VITALOGRAF36 лица ;
 • въглероден оксид в издишания въздух при пушачите и карбоксихемоглобина в кръвта с апарат Smokerlyzer-15 лица.
Предоставени бяха 36 броя ЗОМ по темите тютюнопушене и хранене.
 
3.Методична помощ.
На 31.10 2023 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович“ гр. Силистра експертите от дирекция „Обществено здраве“ организираха и проведоха  обучение на медицинските специалисти от детските и учебните заведения от общините-Силистра, Алфатар, Кайнарджа и Ситово по въпросите за профилактика на болести и промоция на здравето. В обучението участваха инспектори от дирекция „Обществено здраве” и дирекция ,,Надзор на заразните болести“. На срещата бяха представени следните теми:
 • Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.
 • Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити 2021 - 2025 г.
 • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2021 - 2025 г.
 • Здравословно хранене на деца - „Практически подходи при изготвяне на меню в ученически и детски колективи“.
 • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести в РБ 2021-2025 г.:
 • Фактор тютюнопушене: „Здравни аспекти на тютюневите изделия“.
 • Фактор физическа активност: „Добри практики за повишаване на физическата активност на деца и ученици“.
 • Схеми за анализ на здравословното състояние на деца и ученици-дискусия
Всички участници в обучението получиха Здравно-образователни материали, материали за Националните програми и Сертификат за участие в обучението.
 
 
 
Изготвили:
П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“
В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“
Анжела Генова-главен експерт в Д ОЗ
10.11.2023