МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. СЕПТЕМВРИ 2023г.

6/10/2023
Показател
Обекти за хранене и развлечения
Детски и учебни заведения
Лечебни и здравни заведения
Други закрити обществени места по смисъла на §1а от доп. разпоредби на ЗЗ
Открити обществени места по смисъла на чл. 56а от ЗЗ
 
Брой проверки
51
8
34
54
10
Издадени предписания
 
 
 
 
 
Съставени актове
 
 
 
 
 
 
Издадени наказателни постановления/
споразумения
 
 
 
 
 
Обща сума на НП/споразумение
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“