ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023г.

6/10/2023
І. Държавен  здравен  контрол
 1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 347 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека.
Издадени и връчени  са:
 • 6 бр. предписания за задължителни хигиенни мерки на обекти с обществено предназначение;
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води: Извършен е систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани питейни води9 бр. Не са установени нарушения.
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене и забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ), съгласно Закона за здравето.
4.1. Контрол за спазване на забраните за тютюнопушене в обекти с обществено предназначение, в закрити обществени места и открити обществени места, съгласно изискванията на чл. 56 и 56-а от Закона за здравето - извършени 123 проверки.  Не са констатирани нарушения.
4.2. Контрол на забраната за употреба на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т.1–3 от чл.56а от Закона за здравето и в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост, съгласно чл. 56а, ал.3 от Закона за здравето – извършени 10 проверки. Не са установени нарушения.
 
5.  Проверки по сигнали: 
През месец септември е приключила работа по следните сигнали:
 • за предоставяне на козметични услуги в сграда в режим на етажна собственост в гр. Силистра, без регистрация на обекта и дейността в РЗИ.
 • за отглеждане на животни в с. Черногор и неспазване на ветеринарно-медицинските изисквания. След извършената проверка е връчено предписание до кмета на населеното място за определяне на маршрута на движение на животните в селото и осигуряване на ред и условия за поддържане на чистотата на улиците в селото.
 
6. Административни услуги:
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 5 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  2 бр.
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 2 бр.;
 
ІI. Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 
1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 1 бр;
1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП:  1 бр.
1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: 1 бр.
1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: -
1.5. Издадени становища за определяне на СОЗ на водоизточници:  -
1.6.Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: -
1.7. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: -
1.8. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: -
1.9. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: -
2.0. Издадени становища относно ДОВОС за ЕЕС при РИОСВ-Русе: -
 
2.  Дейности по предварителния здравен контрол
 1. Участия в общински експертни съвети по ЗУТ: 1 бр. 
 2. Брой разгледани документации в ОЕС -  
 3. Брой проверки по ПЗК -
 4. Издадени хигиенни становища: -
 5. Участия в държавни приемателни комисии: 1 бр.
   
III. Лабораторни дейности (препратка към табл.)
 
IV. Дейности по промоция на здравето и превенция на болестите
 
1. Дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025г.
На 07.09.2023г. в читалището на с. Окорш се проведе последната кампания за тази година от поредицата „Лятна здравна академия“, организирана от инспекциятаС любезното съдействие на служителите от читалището присъстващите 26 лица имаха възможност да изслушат презентацията „Кръвно налягане и здравословно хранене“, както и да си измерят следните жизнени показатели:
 • кръвно налягане;
 • тегло;
 • индекса телесна маса с апарат BODI FAT MONITOR;
 • белодробната функция с апарат – COPD-6;
 • въглеродния оксид и %COHb в издишания въздух при активни и пасивни пушачи с апарат Smokerlyzer. Разпространени бяха общо - 78 бр. ЗОМ.
 
1.1 По рисков фактор тютюнопушене
 
На 18.09.2023г. по покана на медицинския специалист от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Секулово беше изнесена лекция на тема „Да пуша или не?“ сред 29 ученика от 4 и 5 клас. Презентацията включваше информация за вредите от тютюнопушенето и вредните съставки на тютюневия дим. Беше извършена демонстрация с пушещата кукла Сю, показваща отлагания катран в белия дроб на пушача от употребата на конвенционалните цигари. Всички ученици и учители получиха ЗОМ по темата – 30 броя.
1.2 Рисков фактор нездравословно хранене
 
На 18.09.2023г. по покана на медицински специалист и класен ръководител на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Секулово пред 20  ученици от 1 и 2 клас бяха представени темите - „Правилното хранене е ключ към добро здраве“ и „Витамини“. Учениците получиха знания  за основните групи храни, видовете витамини и в кои храни се съдържат и полезна информация за изграждане на здравословни навици. Подреждане на храните на правилното място в хранителната пирамида. Демонстрация на „Кои храни съдържат мазнини“ с участието на ученици от втори клас. Разпространени бяха 20 бр. ЗОМ. Сертификат за проведено обучение на тема „Аз знам как да се храня здравословно“.
 
На 20.09.2023г., 25.09.2023г. и на 27.09.2023г. с любезното съдействие на директорите на  ДГ „Щастливо детство“ с. Ситово, ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница, ДГ „Мир“ гр. Дулово пред общо 77 деца, беше представена темата: „Здравословно хранене и здрави зъбки“. Целта на мероприятията бяха децата от III-IV група да се запознаят с хигиенните норми на поведение за поддържане на здрави зъбки и знания за здравословно хранене. По развлекателен и игрови начин децата научиха как да си  мият зъбите и защо е важно да го правят. Играта  "Да пазаруваме здравословно“  затвърди знанията на децата за полезни и по-малко полезни храни, които трябва да консумират. Разпространени бяха 80 бр. ЗОМ на децата и педагогическия персонал и сертификати за обучение на тема „Аз знам как да се храня здравословно“.
 
2. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2021-2025 г.

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България се организира поредната „Седмица на отворените врати“ за скрининг на риска от туберкулоза. Здравната инспекция съдейства за популяризиране на седмицата на отворени врати от 29 септември до 6 октомври 2023 г., която дава възможност да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата и да се популяризира здравословния начин на живот. Инициативата провеждана в Пневмо-фтизиатрично отделение на МБАЛ-Силистра е добра практика за откриване на нови случаи с туберкулоза.

Изготвено беше тематично табло в сградата на РЗИ-Силистра.

 
 
Изготвили:
П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“
В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“
Анжела Генова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“