Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Септември 2023 г.

6/10/2023
 
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
 
Здравните инспектори от дирекция ,,Надзор на заразните болести” са извършили 106 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения), проверки по надзора на острите вяли парализи, по Закона за управление на отпадъците, както и във връзка  със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения. Извършени са 19 проверки по надзора на КОВИД-19.
 
2. Противопаразитологичен контрол
 
В 4 обекта (ОПЛ, Здравни кабинети, МБАЛ) е извършен  противопаразитологичен контрол във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
 
Извършени са епидемиологични проучвания на 49 болни с COVID-19 и други инфекции, като са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІII. Административно-наказателна дейност
 
През периода са връчени 77 предписания за предприемане на противоепидемични мерки и поставяне на лица в изолация и карантина.
 
IV. Административни услуги
  • Имунизационни паспорти – 7 бр.
 
 
 
 
Д-р Б. Кочева
Дирекция ,,НЗБ