Най-често срещани въпроси и отговори

9/4/2021
Кок може да се подаде искане за издаване на индивидуален административен акт , който е в правомощията на директора на РЗИ-Силистра
Съгласно чл.29, ал.1 от АПК, ако в специален закон не е предвидено друго искането за издаване на индивидуален административен акт от директора на РЗИ-Силистра се подава писмено или устно. Организациите подават искането си писмено.
 
Какви са начините за предоставяне на резултата от административните услуги
Заявителят на административна услуга може да избере предоставянето на резултата от нея по един от следните начини:
 
  • На електронен адрес съгласно ЗЕУ
  • В профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала за електронно управление по смисъла на ЗЕУ
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес
  •         като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  •         (разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата и се заплащат при доставката);
  •         като вътрешна куриерска пратка
  •         (разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата и се заплащат при доставката);
  •         като международна препоръчана пощенска пратка
  •         (разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата и се заплащат при заявяване на услугата)
  • Лично от Центъра за административно обслужване при РЗИ-Силистра
Забележка за някой от услугите изброените начини не са приложими
 
 
Как се заверяват личните здравни книжки
Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по постоянен адрес на лицето или по местонахождение на обекта след извършване на предварителните медицински прегледи.
Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на място в регионалната здравна инспекция или чрез лицензиран пощенски оператор.
Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.
Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.
За заверка на лична здравна книжка и вписването ѝ в регистъра на новоиздадените ЛЗК се събира такса в размер 3 лв., която може да се заплати в брой в касата, чрез ПОС терминал или по банков път.
 
Кои обекти са "Обекти с обществено предназначение"
Съгласно §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето „обекти с обществено предназначение „ са:
а) водоизточници и минерални водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
б) плувни басейни, плажове и места за къпане;
в) места за настаняване - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
г) спортни обекти - стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
д) театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и Интернет зали, игрални зали;
е) бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
ж) гробищни паркове;
з) обекти за производство и търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, аптеки, дрогерии и оптики;
и) обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти;
к) железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;
л) социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на подслон;
м) транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове, транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, автомобили за превоз на тленни останки;
н) обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
о) детски ясли и градини, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
п) лечебни и здравни заведения, здравни кабинети и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
р) обекти с източници на йонизиращи лъчения;
с) селскостопански аптеки;
т) обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.
 
Къде се регистрират обектите с обществено предназначение
Всяка РЗИ води регистър на обектите с обществено предназначение, регистрирани на наената територия.
 
Как  се регистрира обект с обществено предназначение
Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната РЗИ по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността с уведомление