До управителите на АПМП и АСМП от област Силистра

5/6/2020
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                               
 
Министерство на здравеопазването
 
Регионална здравна инспекция – Силистра
 
 
Изх. №14-140/04.06.2020г.
 
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА АПМП
УПРАВИТЕЛЯ НА АСМП
ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
                    Когато при изпълнение на своята лечебна и профилактична медицинска дейност установите дете, което се нуждае от закрила сте длъжни веднага да уведомите отдел „Закрила на детето“, към дирекция „Социално подпомагане“ на съответната община. Това  задължение произтича от чл.7, ал.2 от ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (ЗЗДт): „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи“.
 
                    По смисъла на ЗЗДт в допълнителните разпоредби е разписано, че „Дете в риск“ е дете:
                   а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
                   б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
               в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие (вкл. и бременно малолетно/непълнолетно момиче);
                  г) (отм. –ДВ, бр. 24 от 2019г., в сила от 01.07.2020г., изм. относно влизането в сила –ДВ, бр. 101 от 2019г.)
                  д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище;
 
Информация може да подавате на следните телефони и адреси:
 
За общини Силистра, Ситово, Алфатар и Кайнарджа:
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –СИЛИСТРА
ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“
АДРЕС: гр. Силистра, бул. „Македония“ №169, стая 11 и 12
ТЕЛЕФОНИ: 086 820 846; 086 820 079; 0882 82 63 63 (мобилен)
 
За община Дулово:
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –ДУЛОВО
ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“
АДРЕС: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ №20
ТЕЛЕФОНИ: 08642 53 34; 0882 82 63 53 (мобилен)
 
За общини Тутракан и Главиница:
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –ТУТРАКАН
ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“
АДРЕС: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ №9
ТЕЛЕФОНИ: 08666 13 04 ; 0882 82 63 71 (мобилен)
 
 
 
С уважение,
Д-Р ТЕОДОРА НАЧЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Силистра7500, ул. „Петър Мутафчиев” № 82; Тел.: (086) 816 119, факс: (086) 816 148
e-mail: info@rzi-silistra.com   www.rzi-silistra.com