Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец януари - 2018 г.

7/2/2018

Дейност на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
Обработени медицински експертни досиета (МЕД) за служебно преосвидетелстване
400
Проверени, заверени експертни решения
532
Изпратени експертни решения на заинтересованите страни
532
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения       
15
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, РДСП и други институции по медицинската експертиза
557
Извършени справки и заверени копия на документи
240
Изпратени уведомителни писма, съгл. утвърдената процедура в РКМЕ
15
Предадени на наследниците МЕД
6
 
Контрол на медицинските дейности                 
Извършени проверки - общо
22
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП
-
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
-
Проверка в 3-те МБАЛ във връзка с писмо на МЗ относно спазване изискванията на чл.98 от ЗЗ.
3
Проверка в МБАЛ-Дулово във връзка с използваемост на легловия фонд
1
Проверка на АПИМП по Наредба №5/2011г.
1
Проверки на ЛЗИМП, имащи право да предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
-
Проверки на ЛЗИМП  по чл.232, ал.2 от ЗЛПХМ
-
Проверки на аптеки по ЗКНВП
1
Проверки на аптеки по Наредба №28 и ЗЛПХМ
3
Проверка в МБАЛ-Силистра относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом
1
Проверки в 3-те ЛЗБМП по Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014-2020
4
Проверки на дрогерии
-
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната на тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
3
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ
-
Проверки от РС на издадени решения за временна неработоспособност в ЛЗИМП (ОПЛ)
2
Проверки по Методиката за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечни/тримесечни)
3
Издадени предписания за установени нарушения
-
Издадени заповеди за спиране експлоатация на обекти
-
Съставени актове
-
Приети и обработени протоколи за отчитане на СРБ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки и ЛЗ
34
Приети и обработени отчети за специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – месечни
20
Приети и обработени отчети за движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – месечни/тримесечни
40
Изготвен отчет за движението на наркотичните вещества до МЗ
1
Обработени карти и съобщения за суицидни действия
3
Кодиране на съобщения за смърт по МКБ-10 и въвеждане в регистър
98
 
Административни услуги
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
249
Издадени заповеди за определяне съставите на ЛКК в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ
6
Издаване на удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ и утвърдените медицински стандарти
-
Предоставени специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на лекари
 
9
Предоставени специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки
-
Издадено заключение за хигиенна оценка на една аптека
1
Издаване на удостоверение за промяна в обстоятелствата по регистрацията на  лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ
1
Издадена заповед за заличаване на регистрацията на  лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ
1
 
Медико-статистическа обработка на данни
Приети и обработени годишни статистически отчети на ЛЗБП, ЦСМП, МСО при МБАЛ-Силистра и специализирани отчети на МБАЛ-Силистра
-
Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за перинатална смърт за четвърто тримесечие на 2017г.
1
Обобщенаи изпратена информация в МЗ за новородените с увреждания през 2017г.
1
Обобщенаи изпратенав НЦОЗА справказа брояна постъпилитеболни, отговарящина ПМС №17/31.01.2007г. от трителечебнизаведенияза болничнапомощ за м. декември2017г.
1
 
Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
4
Заседание на Консултативната комисия по Закона за интеграция на хората с увреждания
1
Заседание на Пробационен съвет
1
 
Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
-
Жалби и сигнали извън обхвата на чл.93 от Закона за здравето
-
Проверка на две организации за защита правата на пациентите за съответствие  с изискванията на чл.86, ал.1 от ЗЗ
1
 
 
 
 
д-р Евелина Нанева
директор на дирекция „Медицински дейности“