Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец януари 2018 г.

7/2/2018
І. Текущ здравен контрол.
 
1. Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
През месец януари здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 112 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
 
2. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.
През месец януари инспекторите от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 35 проверки за спазване на забраните относно тютюнопушенето, съгласно чл. 56 и 56а от ЗЗ.
 
3. Административно-наказателна дейност.
През месец януари за допуснати нарушения на санитарно-хигиенните изисквания са връчени 2 предписания.
 
4. Административни услуги.
4.1. Вписани обекти в регистъра на ООП: 4 бр;
4.2. Заличени обекти от регистъра на ООП: 2 бр;
4.3. Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия: 2 бр;
 
5. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза
5.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 3бр;
5.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП: 1бр;
5.3. Издадени становища пооценканасъответствиетонаинвестиционнипроекти и ОВОС поисканенаекспертниясъветнаодобряващатаадминистрация: 5бр;
 
6. Участия в общински експертни съвети – 2 бр.
 
7. Участия в държавни приемателни комисии – 3 бр.
 
 
ІI. Дейности по профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
 
1. Дейности по програми
 
1.1. Дейности по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020)
1.1.1. Изготвена е презентация за здравословното състояние на децата и учениците от област Силистра за 2017 г.
1.1.2. Изготвена е презентация и анкета на тема: „Здравословно хранене“.
1.1.3. На 23.01.2018 г. в ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра, експертите от РЗИ – Силистра, дирекция „Обществено здраве“ проведоха мероприятие сред 24 ученици от 9 клас на тема: „Здравословно хранене. Затлъстяването – ново бедствие на 21 век“.
На желаещите средношколци е измерено съотношението на телесните мазнини и ИТМ с анализатор за измерване на телесните мазнини. Предоставена е анкета и  здравно-образователни материали по темите.
На сайта на РЗИ-Силистра е публикуван информационен и снимков материал от проведеното мероприятие.
  
1.2. Дейности по Националната програма за превенция и контролна ХИВ/СПИН (2016 – 2020 г.
1.2.1. Изготвени са тримесечен и годишен отчет за дейността  по Националната програма.
 
1.3. Дейности по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.
1.3.1.Изготвен е и е изпратен до МЗ и Община Силистра годишен отчет за изпълнение на дейностите по  Националния план за действие 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите.
 
2. Дейности по национални дни, посветени на здравето
2.1. По повод 21 януари ден на родилната помощ са извършени следните мероприятия:
  • в сградата на РЗИ е оформено тематично табло;
  • на сайта на РЗИ е публикуван информационен материал.
 
3. Участия в комисии, съвети, заседания
3.1. Експерт от дирекция„ОЗ“ взе участие в общинския консултативен  съвет по въпросите за младежта на тема: „Обсъждане на общински план за младежта за 2018 година“.
       
4. Методична помощ
4.1. Експертите на дирекция ОЗ оказаха методична помощ на медицински специалисти  за изготвяне на схемите за анализ на здравословното състояние на деца и ученици за 2018 година.
 
 
 
 
 
Д-р Пламен Илиев
Директор на Дирекция „Обществено здраве“