Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец декември 2017 г.

9/1/2018

І. Текущ здравен контрол.
 
1. Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
През месец декември здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 250 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
 
2. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
2.1. Систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани води.
През месец декември здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили 12 проверки на пуснатите на пазара бутилирани води. Несъответствия не са констатирани.
 
3. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.
През месец декември инспекторите от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 69 проверки за спазване на забраните относно тютюнопушенето, съгласно чл. 56 и 56а от ЗЗ.
 
4. Тематични проверки.
4.1. Изготвена е обобщена информация за резултатите от извършената през 2017 г. тематична проверка - оценка на организираното хранене на децата и учениците на територията на област Силистра.
 
Цел на проверката: Изпълнение изискванията на Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
 
Проверени са 13 детски градини, 1 детска ясла, 2 ученически стола и 20 ученически бюфета.
 
Често допускани нарушения:
  • Във всички проверени детски заведения са установени несъответствия относно влагането на някои хранителни продукти, спрямо обявената рецепта от Сборника с рецепти. Влагането на тези продукти в по-малки количества води до по-ниска енергийната стойност на ястията.
  • Не се спазват среднодневните продуктови набори за плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и богати на белтък храни  (риба и бобови храни).
  • Мляко /кисело или прясно/ не се предлага ежедневно в детските заведения, а само в някои от дните на седмицата.
  • Не е достатъчно ограничено влагането на сол в ястията в 13 от проверените детски заведения и в двата проверени ученически стола.
  • Влагането на мазнини във всички проверени детски заведения и в двата проверени ученически стола е под  нормите, обявени  в Сборника с рецепти.
  • В 3 от проверените ученически бюфети се предлагат пържени картофи, захарни и шоколадови изделия и газирани безалкохолни напитки.
  • Във всички проверени ученически бюфети не се предлагат тестени закуски и хлебчета за сандвич от пълнозърнесто брашно.
 
Предприети мерки:
  • издадени са 12 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки;
  • съsтавени са 3 акта за установяване на административни нарушения.
 
4.2. Изготвена е и е изпратена в МЗ обобщена информация за резултатите от извършената през периода м. октомври - м. ноември, 2017 г. тематична проверка за наличие на толуен във вещества, смеси и изделия.
Резултати от проверката - взета е проба от Универсално лепило „ЛР“, произход Китай, вносител „Аксон България“ ООД, гр. София. При извършения анализ в РЗИ-Варна се установи, че пробата отговаря на Регламент /ЕО/ № 552/2009 на Комисията от 22.06.2009 г. за изменение на Регламент /ЕО/ № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII, показател – толуен: резултат от изпитването <0,01% при стойност и допуск на показателя по-малко или равно на 0,1%.
 
5.  Административно-наказателна дейност.
През месец декември за допуснати нарушения на санитарно-хигиенните изисквания са връчени 3 предписания. Съставени са 3 акта на физически лица.
 
6.  Административни услуги.
6.1. Вписани обекти в регистъра на ООП: 2 бр;
6.2. Заличени обекти от регистъра на ООП: 2 бр;
6.3. Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия:1бр;
 
7. Дейност на експертниясъвет по здравно-техническа експертиза
7.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 4бр;
7.2. Издадени становища по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и ОВОС по искане на експертния съвет на одобряващата администрация: 4бр;
 
8. Участия в общински експертни съвети – 1 бр.
 
9. Участияв държавни приемателни комисии – 1 бр.
 
 
ІI. Дейности по профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
 
1. Дейности по програми
 
1.1. Дейности по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020)
1.1.1. На 08.12.2017 г. е изготвен годишен отчет за реализираните от РЗИ Силистра дейности по НП „Превенция на хроничните незаразни болести /2014 – 2020 г./“
1.1.2. На 11.12.2017 г. е изготвена информация за дейностите през 2017 г.,извършени от РЗИ Силистра, които обхващат ученици и млади хора.
 
1.2. Дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН (2016 – 2020 г.)
1.2.1. По повод  1-ви декември Световен ден за СПИН, под мотото: „Моето здраве е мое право“ са  проведени следните мероприятия:
· На 01.12.2017 в Център за обществена подкрепа гр. Дулово сред 67 ученици и на 06.12.2017 г. в ПГЗ „Добруджа“ гр. Силистра сред 19 ученици, експертите от дирекция ОЗ представиха беседи, онагледени с мултимедийна презентация на теми: „Превенцията е вярна посока. Бъди информиран!“ и „Болести предавани по полов път - да се предпазим, а не да се лекуваме“. Разпространени са ЗОМ по темите и презервативи. Изследвани са 10 лица с бърз тест за ХИВ/СПИН.
· В лабораторията на РЗИ – Силистра 5 лица пожелаха да изследват своя ХИВ статус бърз тест за ХИВ/СПИН.
1.2.2.      На 20.12.2017 г. на сайта на РЗИ Силистра е публикуван информационен материал от проведена кампания по повод 1–ви декември – Световен ден за борба със СПИН.
 
1.3. Дейности по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.
1.3.1. Изготвен е подробен отчет за реализираните от РЗИ Силистра дейности през 2017 г. по  Националния план за действие 2015 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012- 2020 г.
1.3.2. Изготвен е  отчет за дейността на мобилните кабинети и проведените обучения през 2017 г. във връзка извършените дейности по  Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012  – 2020 г.
 
2. Методична помощ
2.1. Експертите на дирекция ОЗ оказаха методична помощ на 2 медицински специалисти за изготвяне на тематичен план за здравно образование.
 

 
 
 
Д-р Пламен Илиев
Директор на Дирекция „Обществено здраве“