Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец декември 2017 г.

5/1/2018
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 125 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, кактои във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 17 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
Извършено е изследване на 9 автоклава за ефективност на стерилизацията чрез биологичен тест.
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са епидемиологични проучвания на 12 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІІІ. Административно-наказателна дейност
През периода са връчени 7 предписания за предприемане на противоепидемични мерки и 2 акта за административни нарушения.
 
ІV. Административни услуги
  • Сертификат за имунизационно състояние – 3 бр.
  • Свидетелство за имунизационно състояние – 1 бр.
  • Изследване на автоклав с биологичен тест – 8 бр.
  • Сертификат за въвеждане в експлоатация на автоклав– 1 бр.
  • Води се регистър на здравните книжки – регистрирани са 53 здравни книжки
 
V. Участие в междуведомствени комисии
Участие в заседание на Областната комисия за освобождаване от имунизации по трайни медицински причини.
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“