Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец декември - 2017 г.

4/1/2018

Дейност на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
Обработени медицински експертни досиета (МЕД) за служебно преосвидетелстване
----
Проверени, заверени експертни решения
433
Изпратени експертни решения на заинтересованите страни
433
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения             
14
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ и други институции по медицинската експертиза
460
Извършени справки и заверени копия на документи
192
Изпратени уведомителни писма съгл. Утвърдена процедурата  в РКМЕ
19
Предадени на наследниците МЕД
9
 
Контрол на медицинските дейности
Извършени проверки-общо
22
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП
1
Поверка в ДМСГД
2
Проверка в изпълнение на чл.19, ал.5 от Наредба №49/18.10.2016г.
 
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
2
Проверка в 3-те ЛЗБП  по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 г.
-
Проверка относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом в МБАЛ-Силистра
-
Проверки по Наредба 5/2011г.
-
Проверки на ЛЗИМП, имащи право да предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
3
Проверки на ЛЗИМП  по чл.232, ал.2 от ЗЛПХМ
-
Проверки на аптеки по ЗКНВП
5
Проверки на аптеки по Наредба №28 и ЗЛПХМ
3
Проверки на дрогерии
-
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната на тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
3
Експертно участие в комисия за унищожаване  на наркотични вещества, станали негодни за употреба
-
Проверки от Регионалния съвет (РС) по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ
1
Проверки от РС на издадени решения за временна неработоспособност в ЛЗИМП (ОПЛ)
-
Проверка по ЗККК
1
Проверки по Методиката за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечни/тримесечни)
1
Издадени предписания за установени нарушения
1
Издадени заповеди за спиране експлоатация на обекти
 
Съставени актове
 
Приети и обработени протоколи за отчитане на СРБ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки и ЛЗ
32
Приети и обработени отчети за специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – месечни
19
Приети и обработени отчети за движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки–месечни/тримесечни
20
Изготвен отчет за движението на наркотичните вещества до МЗ
-
Обработени карти и съобщения за суицидни действия
2
Кодиране на съобщения за смърт по МКБ-10 и въвеждане в регистър
121
 
Административни услуги
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
206
Издадени заповеди за промяна на ЛКК в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ
 
Предоставени специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на лекари
12
Предоставени специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки
1
Проверка на аптеки, кандидатстващи за лицензия за  съхранение и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
-
Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
-
Прекратяване регистрация на дрогерия
-
Издаване на удостоверениеза вписванев регистърана лечебнитезаведения за извънболничната медицинска помощ и хосписите
 
Заличаване регистрацияна ЛЗ
1
 
Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
4
Заседание на Консултативната комисия по Закона за интеграция на хората с увреждания
1
Заседание на Пробационен съвет
1
 
Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
 
Жалби и сигнали, извън обхвата на чл.93 от Закона за здравето
 
 
 
 
 
 
04.01.2018г.
 
 
Д-р Евелина Нанева
Директор на Дирекция „Медицински дейности“