Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец ноември 2017 г.

7/12/2017
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 125 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, както и във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 14 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
В 18 обекта е извършен лабораторен контрол на качеството на дезинфекция и стерилизация. Взети са 180 проби за дезинфекция и стерилност. Извършено е изследване на 52 автоклава за ефективност на стерилизацията чрез биологичен тест.
В 8 детски заведения са извършени паразитологични изследвания на 169 деца за чревни паразити. Установени са 8 положителни на Ентеробиус вермикуларис деца.
 
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
 
Извършени са епидемиологични проучвания на 33 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
 
ІІІ. Административно-наказателна дейност
 
През периода са връчени 7 предписания за предприемане на противоепидемични мерки и 3 акта за административни нарушения.
 
 
ІV. Административни услуги
 
  • Сертификат за имунизационно състояние – 1 бр.
  • Свидетелство за имунизационно състояние – 1 бр.
  • Изследване на автоклав с биологичен тест – 2 бр.
  • Води се регистър на здравните книжки – регистрирани са 99 здравни книжки
 
 
V. Участие в междуведомствени комисии
 
Участие в заседание на Областната комисия за освобождаване от имунизации по трайни медицински причини.
Участие в заседание на Общинската епизоотична комисия към общ. Силистра.
 
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“