Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец ноември 2017 г.

6/12/2017

І. Текущ здравен контрол.
 
1. Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
През месец ноември здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 438 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
 
 
3. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
3.1. Систематиченздравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани води.
През месец ноември здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили 9 проверки на пуснатите на пазара бутилирани води. Несъответствия не са констатирани.
 
4. Мониторинг на води от плувни басейни.
Изследвани са 2 проби води по микробиологични и химични показатели. Отклонения от изискванията не са установени.
 
5. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.
През месец ноември инспекторите от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 100проверки за спазване на забраните относно тютюнопушенето, съгласно чл. 56 и 56а от ЗЗ.
 
6. Насочен здравен контрол.
През месец ноември в РЗИ-Силистра е постъпила 1 жалба. При извършената проверка се установи, че същата е основателна.
 
7. Административно-наказателна дейност.
През месец ноември за допуснати нарушения на санитарно-хигиенните изисквания са връчени 11 предписания. Съставен е един акт на физическо лице. Издадено е едно наказателно постановление за сумата от 300 лева.
 
8. Административни услуги.
8.1. Вписани обекти в регистъра на ООП: 4 бр;
8.2. Извършени промени в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра на обектите: 2 бр;
8.3. Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия:1бр;
8.4. Изготвени здравни оценки на седмичните разписания на учебните занятия: 8 бр.
 
9. Дейност на експертниясъвет по здравно-техническа експертиза
9.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 2бр;
9.2. Издадени становища пооценканасъответствиетонаинвестиционнипроекти и ОВОС поисканенаекспертниясъветнаодобряващатаадминистрация: 6 бр;
 
10. Участия в общински експертни съвети – 2 бр.
 
11.  Участияв държавни приемателни комисии – 1 бр.
 
 
ІI. Дейности по профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
 
1. Дейности по програми
 
1.1. Дейности по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020)
1.1.1. На 06.11.2017 г. в ПГМТ „Вл. Комаров“ гр. Силистра, експерти от РЗИ – Силистра, дирекция „Обществено здраве“ взеха участие в организирано мероприятие по Проект „Движи се безопасно“ по следните теми: „Безопасност на движението“, „Ще изпушиш ли последната си глътка въздух“ и „Опасните зависимости“. Представен беше и образователния филм на МЗ „42 градуса“. Средношколците от 8, 9 и 10 клас и педагогическия персонал имаха възможност да изслушат беседи онагледени с мултимедийни презентации, както и да наблюдават демонстрация с алко и нарко-очила, които пресъздават виждане след употреба на стимуланти. На желаещите средношколци беше измерено съдържанието на въглеродния оксид в издишания въздух с апарат SmokerLayzer. Раздадени бяха ЗОМ на темите.
1.1.2. По повод  Световния ден за борба с диабета и Дните на отворени врати в ККОТ на сайта на РЗИ – Силистра бяха публикувани здравно-информационни материали.
1.1.3. По повод 16-ти ноември Международния ден без тютюнев дим:
1.1.3.1. В ПГС „Пеньо Пенев“ гр. Силистра и в СУ „Васил Левски “ гр. Дулово  бяха проведени информационни мероприятия под мотото „Пушенето и ти“. Представени бяха презентациите „Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето“ и „Опасните зависимости“, както и филма на МЗ „42 градуса“.  На желаещите ученици и педагогическия персонал беше измерен въглеродния оксид в издишания въздух и карбоксихемоглобина в кръвта с апарат SmokerLayzer. Извършена беше демонстрация с алко-очила, които пресъздават виждане след употреба на алкохол и стимуланти. Раздадени бяха ЗОМ по темите.
1.1.3.2. Във фоайето на РЗИ-Силистра беше оформено тематично табло.
1.1.3.3. На сайта на РЗИ-Силистра бяха публикувани здравно-информационни материали, презентация на тема: „Пушенето на наргиле - факти и рискове за здравето“ и снимков материал от успешно приключилата кампания.
 
1.2.  Дейности по Националната програма за превенция и контролна ХИВ/СПИН (2016 – 2020 г.)
1.2.1. По повод  1-ви декември Световен ден за СПИН:
1.2.1.1. На сайта на РЗИ-Силистра беше публикуван здравно-информационен материал под мотото: „Моето здраве е мое право“.
1.2.1.2. В ПГСС с. Ситово сред 34 ученици от 9 клас експертите от ОЗ представиха беседи онагледени с мултимедийни презентации на теми: „Превенцията е вярна посока. Бъди информиран!“, „Болести предавани по полов път - да се предпазим, а не да се лекуваме“ и  „Пушенето на наргиле - факти и рискове за здравето“. На желаещите ученици и педагогически персонал беше измерен въглеродния оксид в издишания въздух и карбоксихемоглобина в кръвта  с апарат SmokerLayzer. Раздадени бяха презервативи и ЗОМ по темите.
1.2.1.3. В Център за интегрирани услуги според специфичните потребности на хората с. Ситово бяха представени беседите: „Превенцията е вярна посока. Бъди информиран!“,  „Болести предавани по полов път - да се предпазим, а не да се лекуваме“ и „Пушенето на наргиле - факти и рискове за здравето“. На желаещите лични асистенти и персонала на центъра беше измерен въглеродния оксид в издишания въздух и карбоксихемоглобина в кръвта  с апарат SmokerLayzer. Раздадени бяха презервативи и ЗОМ по темите.
1.2.1.4. В Кризисен център – гр. Силистра сред 22 ученици – потребители на социалната услуга, бяха представени беседи онагледени с мултимедийни презентации на теми: „Превенцията е вярна посока. Бъди информиран!“ и „Болести предавани по полов път - да се предпазим, а не да се лекуваме“. Раздадени бяха презервативи и ЗОМ.
1.2.1.5. В СУ „Васил Левски – гр. Главиница сред 35 ученици бяха представени беседите: „Превенцията е вярна посока. Бъди информиран!“ и „Болести предавани по полов път - да се предпазим, а не да се лекуваме“. Раздадени бяха презервативи и ЗОМ по темите. Изследвани бяха 28 лица с бърз тест за ХИВ.
1.2.1.6. Във фоайето на РЗИ-Силистра беше оформено табло на тема „Моето здраве е мое право“.
1.2.1.7. В дните на отворените врати бяха изследвани и консултирани 3 лица.
 
1.3. Дейности по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.
Проведена беше кампания за безплатни кръвни изследвания за диабет, холестерол и кръвна картина на 212 лица в неравностойно положение в следните населени места на област Силистра – с. Голеш, с. Бистра, с. Зарник, с. Кайнарджа и с. Средище.
 
1.4. Участия в комисии, съвети, заседания
Експерти от дирекция „ОЗ“ взеха участие в семинар, по покана на Областния управител на област Силистра, за представяне на дейността на Центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие “Вселена“ гр. Бургас и Сдружение „Асоциация Деметра“.
    
2. Методична помощ
Експертите на дирекция ОЗ оказаха методична помощ на медицински специалисти за организиране на мероприятия по повод 1-ви декември – Световен ден за СПИН.
 
 
 
Д-р Пламен Илиев
Директор на Дирекция „Обществено здраве“