Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец ноември - 2017 г.

5/12/2017

Дейност на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
Обработени медицински експертни досиета (МЕД) за служебно преосвидетелстване
214
Проверени, заверени експертни решения
570
Изпратени експертни решения на заинтересованите страни
570
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения        
20
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ и други институции п омедицинската експерти за 601+2 ПС+2др
605
Извършени справки и заверени копия на документи
87
Изпратени уведомителни писма съгл. утвърдена процедурата  в РКМЕ
29
Предадени на наследниците МЕД
7
 
Контрол на медицинските дейности
Извършени проверки-общо
45
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП
4
Поверка в ДМСГД
-
Проверка в изпълнение на чл.19, ал.5 от Наредба №49/18.10.2016г.
 
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
9
Проверка в 3-те ЛЗБП  по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020г.
-
Проверка относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом в МБАЛ-Силистра
-
Проверки по Наредба 5/2011г.
1
Проверки на ЛЗИМП, имащи право да предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
-
Проверки на ЛЗИМП  по чл.232, ал.2 от ЗЛПХМ
-
Проверки на аптеки по ЗКНВП
6
Проверки на аптеки по Наредба №28 и ЗЛПХМ
10
Проверки на дрогерии
 
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната на тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
9
Експертно участие в комисия за унищожаване  на наркотични вещества, станали негодни за употреба
-
Проверки от Регионалния съвет (РС) по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ
4
Проверки от РС на издадени решения за временна неработоспособност в ЛЗИМП (ОПЛ)
2
Проверка по ЗККК
-
Проверки по Методиката за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечни/тримесечни)
-
Издадени предписания за установени нарушения
-
Издадени заповеди за спиране експлоатация на обекти
-
Съставени актове
1
Приети и обработени протоколи за отчитане на СРБ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки и ЛЗ
 29
Приети и обработени отчетиза специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки – месечни
17
Приети и обработени отчети за движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки–месечни/тримесечни
18
Изготвен отчет за движението на наркотичните вещества до МЗ
-
Обработени карти и съобщения за суицидни действия
3
Кодиране на съобщения за смърт по МКБ -10 и въвеждане в регистър
95
 
Административни услуги
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
293
Издадени заповеди за промяна на ЛКК в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ
-
Предоставени специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на лекари
11
Предоставени специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки
1
Проверка на аптеки, кандидатстващи за лицензия за  съхранение и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
-
Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
-
Прекратяване регистрация на дрогерия
-
Издаване на удостоверениеза вписване в регистъра на лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ и хосписите
 
Заличаване регистрация на ЛЗ
2
 
Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
4
Заседание на Консултативната комисия по Закона за интеграция на хората с увреждания
2
Заседание на Пробационен съвет
1
 
Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
 
Жалби и сигнали, извън обхвата на чл.93 от Закона за здравето
1
 
 
 
 
Диана Хърватева
главен експерт в „Медицински дейности“