Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец ноември 2017 г.

5/12/2017

Показател
Обекти за хранене и развлечения
Детски и учебни заведения
Лечебни и здравни заведения
Други закрити обществени места по смисъла на §1а от доп. разпоредби на ЗЗ
Открити обществени места по смисъла на чл. 56а от ЗЗ
 
Брой проверки
4
42
44
54
0
Издадени предписания
 
 
 
 
 
Съставени актове
 
1
 
 
 
 
Издадени наказателни постановления
1
 
 
 
 
Обща сума на НП
 
300