Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец октомври 2017 г.

8/11/2017
 
 
І. Текущ здравен контрол
 
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 90 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, както и във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 10 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
В 30 обекта е извършен лабораторен контрол на качеството на дезинфекция и стерилизация. Взети са 317 проби за дезинфекция и стерилност. Извършено е изследване на 6 автоклава за ефективност на стерилизацията чрез биологичен тест.
В 3 детски заведения са извършени паразитологични изследвания на 140 деца за чревни паразити. Установени са 4 положителни на Ентеробиус вермикуларис деца.
 
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
 
Извършени са епидемиологични проучвания на 31 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
 
ІІІ. Дейност на Имунизационния кабинет към РЗИ-Силистра
 
Извършени са 110 имунизации на граждани с противогрипни ваксини.
 
 
ІV. Административно-наказателна дейност
 
През периода са връчени 3 предписания за предприемане на противоепидемични мерки и 3 акта за административни нарушения.
 
 
V. Административни услуги
  • Сертификат за имунизационно състояние – 4 бр.
  • Изследване на автоклав с биологичен тест – 2 бр.
  • Извършена хигиенна оценка във връзка с регистрация на лечебно заведение – 3 бр.
  • Води се регистър на здравните книжки – регистрирани са 73 здравни книжки
 
 
VІ. Участие в междуведомствени комисии
 
Участие в заседание на Областната комисия за освобождаване от имунизации по трайни медицински причини.
Участие в заседание на Областната епизоотична комисия.
 
 
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“