Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец октомври 2017 г.

7/11/2017
І. Текущ здравен контрол.
 
1. Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
През месец октомври здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 402 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека.
 
 
3. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
3.1. Систематичен здравен контрол на обекти за производство на бутилирани води:
На територията на област Силистра е регистриран един обект за производство на бутилирани води - Цех за бутилиране на трапезна вода „Писи – 2006“ ЕООД, с. Ситово. При извършената през месец октомври проверка на обекта отклонения от нормативните изисквания не са констатирани.
3.2. Систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани води.
През месец октомври здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили 19 проверки на пуснатите на пазара бутилирани води. Несъответствия не са констатирани.
3.3. Лабораторен контрол на бутилирани води.
Изследвани са 8 проби бутилирани води по микробиологични и химични показатели. Отклонения от изискванията не са констатирани.
 
4. Мониторинг на води от плувни басейни.
Изследвани са 2 проби води по микробиологични и химични показатели. Отклонения от изискванията не са установени.
 
5. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.
През месец октомври инспекторите от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 114 проверки за спазване на забраните относно тютюнопушенето, съгласно чл. 56 и 56а от ЗЗ.
 
6. Тематични проверки.
6.1. Изготвена е и е изпратена в МЗ обобщена информация за резултатите от извършената през периода м. юли - м. септември, 2017 г. тематична проверка за спазване изискването професионалните потребители да употребяват биоциди, за които има издадени разрешения за предоставянето им на пазара, издадени по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012. Проверени са 40 биоцида. Отклонения от изискванията не са констатирани.
6.2. Изготвен е обобщен доклад за резултатите от извършената през периода м. февруари - м. септември, 2017 г. тематична проверка на  съответствието на класифицирането, опаковането и етикетирането с изискванията на ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1272/2008, относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси на пуснатите на пазара смеси съдържащи метанол. Проверени са 41 продукта. Отклонения от нормативните изисквания не са констатирани.
 
7. Насочен здравен контрол.
През месец октомври в РЗИ-Силистра са постъпили 4 жалби, от които:
- неоснователни – 3 бр;  
- препратени по компетентност – 1 бр.
 
8. Административно-наказателна дейност.
През месец октомври за допуснати нарушения на санитарно-хигиенните изисквания са връчени 8 предписания. Издадена е една заповед за спиране експлоатацията на обект.
 
9.  Административни услуги.
9.1. Вписани обекти в регистъра на ООП: 4 бр;
9.2. Извършени промени в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра на обектите: 2 бр;
9.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 4бр;  
9.4. Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия:1бр;
9.5. Изготвени здравни оценки на седмичните разписания на учебните занятия: 6 бр.
 
10. Дейност на експертниясъвет по здравно-техническа експертиза
10.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 2бр;
10.2. Издадени становища пооценканасъответствиетонаинвестиционнипроекти и ОВОС поисканенаекспертниясъветнаодобряващатаадминистрация: 3бр;
 
11. Участия в общински експертни съвети– 2 бр.
 
12.  Участия в държавни приемателни комисии – 3 бр.
 
ІI. Дейности по профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
 
1. Дейности по програми
1.1.  Дейности по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020)
1.1.1. По повод 20 октомври Световният ден без остеопороза РЗИ–Силистра, дирекция „Обществено здраве“ и Асоциация на жените без остеопороза  организираха  кампания за изследвания  на остеопороза. Желаещите да се изследват имаха възможност да изслушат беседа на тема „Запазете костите си - защитете вашето бъдеще“. Изследвани са 52 лица от област Силистра. На сайта на РЗИ беше публикуван информационен материал от проведената кампания.
1.1.2. Експертите от дирекция „Обществено здраве“ изготвиха табла в сградата на РЗИ и здравно-информационени материали за сайта на РЗИ по повод световния ден без остеопороза и Световния ден за профилактика на йоддефицитните заболявания.
1.1.3.  В изпълнение на Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012 -2020 г. са проведени безплатни изследвания на кръвна захар, холестерол и кръвна картина за ранна диагностика на диабет и риск от сърдечно-съдови заболявания на лица над 18 г.възраст.  
1.1.4. На 16.10.2017 г. в сайта на РЗИ – Силистра беше публикуван здравно-информационен материал за Световния ден на прехраната. 
 
1.2. Дейности по Националната програма за превенция и контролна ХИВ/СПИН (2016 – 2020 г.)
1.2.1.  Изготвен беше отчет за третото тримесечие на 2017 г. във връзка с реализираните дейности   и постигнати резултати по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ (2016-2020 г.) на МЗ.
 
1.3.Дейности по Националния план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България
1.3.1.  По повод световният ден на психичното здраве експертите от дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Силистра  проведоха следните мероприятия:
- В ПГЛП „Пенчо Славейков“ и в ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра на вниманието на учениците от 8,9,10,11 клас и педагогическия персонал бяха представени темите „Тревожност“; „Депресия“; „ Агресия и автоагресия“ и „Сексуално здраве“. Предоставени бяха ЗОМ по темите.
-  На сайта на РЗИ – Силистра беше публикуван здравно-образователен  и снимков материал от проведените мероприятия.
      
1.4. Дейности по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.
1.4.1. Изготвен беше отчет за третото тримесечие на 2017 г. във връзка с реализираните по Здравна стратегия за лица в неравностойно положение дейности.
 
1.5. Участия в комисии, съвети, заседания
1.5.1. По покана на регионалния координатор на „ Националната програма за профилактика на оралните заболявания“ на 11 октомври 2017 г. експертите по направление профилактика на болестите и промоция на здравето взеха участие в кръгла маса, на която бяха обсъдени дейностите, които се предвиждат в рамките на НППОЗД  до края на 2017 г.
 
2. Методична помощ
Експерт от дирекция „Обществено здраве” оказа методична помощ на 4 медицински специалиста по актуални здравни проблеми.
 
 
 
 
 
 
Д-р Пламен Илиев
Директор на Дирекция „Обществено здраве“