Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец август 2016 г.

9/9/2016

НАПРАВЛЕНИЕ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“
 
 
І. Контролна и административно-наказателна дейност.
 
През месец август здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 309 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека. За допуснати нарушения на санитарно-хигиенните изисквания са връчени 22предписания.  
 
 
ІІ. Мониторинг на водите за питейно-битови нужди в област Силистра и контрол на качеството на водите в обществени басейни.
 
Питейни води от централна водопроводна мрежа: изследвани са 12 проби,  взети от централната водопроводна мрежа в 12 населени места в областта. При извършените анализи по химични и микробиологични показатели, във връзка с  постоянния  мониторинг на питейни води,   са констатирани отклонения от нормите при две от пробите по показатели „Коли форми” и „Ешерихия коли”. Издадено е предписание за привеждане на качеството на подаваната към консуматорите питейна вода в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001г.   
 
Води от местни водоизточници: по постоянния мониторинг са извършени изследвания на 2 проби води по химични и микробиологични показатели. Отклонения от нормите са констатирани при една от пробите по микробиологични показатели ”Коли форми” и „Ешерихия коли”.Издадено е предписание на кмета на съответното населено място за поставяне на информационна табела на чешмата - водата да не се ползва за питейно-битови цели.
 
 Води от плувни басейни: изследвани са 9 проби води по микробиологични и химични показатели. Отклонения от изискванията са установени при пет от пробите по показатели „амоняк” и „остатъчен активен хлор”. Издадени са 5 предписания за привеждане на качеството на водите в съответствие с изискванията на Инструкция № 34 на МЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка. 
 
 
ІІІ. Контрол по спазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и сградите с обособени работни места, както и някои открити обществени места  съгласно Закона за здравето.
 
През месец август инспекторите от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 99 проверки за спазване на забраните относно тютюнопушенето, съгласно чл. 56 и 56а от ЗЗ. Нарушения не са констатирани.
 
ІV. Дейности във връзка с профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
 
И тази година Регионална здравна инспекция – Силистра се присъедини към провежданите в цялата страна инициативи във връзка с организираната от Министерство на здравеопазването Национална лятна АнтиСПИН кампания на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
През втората половина на месец август бяха реализирани две информационни кампании в област Силистра, проведени от медицински екип на РЗИ-Силистра:
  • На 19 август 2016  г. АнтиСПИН инициативата на РЗИ беше проведена при последователно позициониране на мобилния кабинет на две локации в парк  „Христо Ботев“ в центъра на гр. Тутракан. На ХИВ-скрининг с експресен тест пожелаха да преминат 40 лица, от тях 29 жени и 11 мъже. От предоставената от лабораторията на РЗИ-Силистра допълнителна услуга за изследване на сифилис, хепатит тип С и тип В се възползваха 38 лица, от тях 28 жени и 10 мъже.
  • На 29 август 2016 г.премина втората изнесена акция на РЗИ-Силистра в селата Ситово и Искра, община Ситово. Мобилният кабинет на РЗИ-Силистра отвори врати за жителите на с. Ситово в центъра на селото, пред сградата на Община Ситово. В ранния следобед екипът на РЗИ-Силистра премести работата по предоставяне на безвъзмездни услуги в центъра на с. Искра, пред супермаркет „Дестан“.Желание да проверят своя ХИВ-статус изявиха 59 лица – 46 жени и 13 мъже. Във връзка с превенцията на сифилис и хепатит на безплатни изследвания преминаха 57 лица (45 жени и 12 мъже).    
 
По време на двете кампании на всички участници бяха предоставени здравно-промотивни материали по темите, презервативи и важни съвети за предпазване от сексуално преносими инфекции.
 
На интернет страницата на РЗИ-Силистра беше поместена обява за безплатен скрининг за ХИВ, сифилис и хепатит в лабораторията на РЗИ-Силистра – да узнаят здравния си статус са пожелали 2 мъже.
 
На сайта на РЗИ беше публикувана информация във връзка с провеждането на АнтиСПИН кампания– Лято`2016 в област Силистра.
 
По повод на Световната седмица на кърменето 1-7 август 2016 г. РЗИ-Силистра съвместно с Училище за родители „ЩО Е ТО?“ организира урок на открито на тема: “Кърменето – основа за здрава и успешна личност”, който се проведе на 3 август 2016 г. от 17:00 до 19:00 часа в двора на ЦУНТ - павилион „Биберон“ в град Силистра.  За лектор и консултант по кърмене на нашият урок бяха поканени: д-р Румяна Манева - педиатър, неонатолог, завеждащ неонатологичното отделение към МБАЛ-Силистра и Милена Иванова - акушерка в неонатологично отделение към МБАЛ-Силистра. С 14  бъдещи и настоящи майки обсъдихме темите: “Защо кърменето е важно за моето дете”; “Предимства за майката и бебето”; “Хранене на кърмачката”; ”Особености при кърменето на недоносени деца”. Всяка майка имаше възможността да сподели проблеми и въпроси,  които я притесняват със специалистите, за да намерят решението им. Всички присъстващи получиха здравно-образователни материали по темите.
 
На сайта на РЗИ беше публикувана информация и снимков материал, във връзка с преминалият урок на открито по повод ССК`2016.
 
Изготвен беше работен план по приоритетите и целите на плана за превенция на престъпността на територията на ОДМВР Силистра за периода 2016 г. – 2018 г., в които е включена РЗИ, като отговорна институция.
 
 
 
 
 
НАПРАВЛЕНИЕ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
           
Дейност по държавния здравен контрол
  1. За изследване по физико-химични показатели са постъпили 26 проби води от централни, ведомствени, местни водоизточници /гравитачни чешми/ и плувни басейни. Извършени са 286 анализа, от които 2,1 % са с отклонения по показатели: амоняк, нитрити,  остатъчен активен хлор.
  2. За изследване по микробиологични показатели са постъпили 26 проби води от централни, ведомствени, местни водоизточници /гравитачни чешми/ и плувни басейни. Извършени са 76 анализа, от които 7,9 % са с отклонения по показатели: колиформи и ешерихия коли
  3.  За изследване по физико-химични показатели са постъпили 4 проби козметични продукта. Отклонения от нормите не са констатирани
  4. За определяне съдържанието на АДВ са изследвани 8 проби дезинфекционни разтвора и 8 броя биоциди, взети при контрол на обекти с обществено предназначение. Отклонения от нормите са констатирани при 12,5% от дезинфекционните разтвори.
  5.  За изследване по физико-химични показатели са постъпила 16 проби храни от столове в детски заведения. Извършени са 47 анализа, от които 29,8% са с отклонения от Сборника с  рецепти за хранене на децата от 3 до 7 годишна възрастпо показатели: мазнини, готварска сол, тегло на една порция и енергийна стойност.
 
Дейност по заявления на физически и юридически лица
 
Води:
За изследване по физико-химични показатели са постъпили 16 проби води от ведомствени водоизточници, сурови води и плувни басейни. Извършени са 71 анализа, от които  1,4% са с отклонения по показател остатъчен хлор.
 
Храни:
За изследване по физико-химични показатели са постъпили 3 проби. Извършени са 16 анализа.
 
 
 
 
 
Д-р Пламен Илиев
Директор на Дирекция „Обществено здраве“