Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец август - 2016 г.

9/9/2016
I. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ:
 
1. Проверки в лечебни и здравни заведения:
 • Проверки в четиридесет и седем лечебни заведения на територията на област Силистра, във връзка с писмо № 16-00-21/20.06.2016 г. на МЗ.
 • Проверка в „МБАЛ-Дулово“ ЕООД на основание чл.47, ал.4 от ЗЛЗ, във връзка с подадено заявление за промяна в обстоятелствата по издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност
 • Две проверки в ЛЗИБМП по статистическа отчетност и медицинска документация.
 
2. Проверки на аптеки и дрогерии:
 •  Три  проверки в аптеки по ЗКНВП.
 •  Четири проверки по ЗЛПХМ.
 •  Четири проверки по чл.56 от ЗЗ в аптеки в област Силистра.
 
При извършените проверки  не са установени нарушения на нормативните изисквания.
 
II.  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
 • Предоставени специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на пет лечебни заведения.
 • Предоставени специални формуляри за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на една аптека.
 • Приети 208 заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване в Регионалната картотека на медицинската експертиза.
 • Издадено удостоверение за промяна в обстоятелствата по регистрация на едно лечебно заведение  за извънболнична медицинска помощ.
 • Издадена заповед за заличаване от регистъра на едно лечебно за извънболнична медицинска помощ.
 • Издадено едно удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл.46 ал.3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти „МБАЛ-Дулово“ ЕООД
 
 
III. УЧАСТИЯ В КОМИСИИ:
 • Съвет по осиновяване към РД  „Социално подпомагане” – 4 заседания.
 • Консултативна комисия по Закона за интеграция на хората с увреждания – 1 заседаниe.
 • Пробационен съвет – 1 заседание.
 
IV. МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ:
 • Кодирани и обработени   140 „Съобщения за смърт”.
 • Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за броя на постъпилите болни, отговарящи на ПМС №17/31.01.2007 г. от трите лечебни заведения за болнична помощ за м.юли 2016 г.
 
 
 
Дирекция „Медицински дейности“