Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец август 2016 г.

8/9/2016
І. Текущ здравен контрол
 
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 95 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, както и във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 10 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
В 12 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол, при който са взети:
  • 124 проби, удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в лечебни заведения, съдържание на АДВ в дезинфекционни разтвори и изследване на микробно число на дезинфекционни разтвори. Установена една проба с неудовлетворителен резултат.
  • На 4 автоклава е извършен контрол за ефективност на стерилизацията.
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са епидемиологични проучвания на 42 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІІІ. Имунизационен кабинет
Извършена е реимунизация на дете на 6 год. възраст срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит.
 
ІV. Административно-наказателна дейност
През периода са връчени 10 предписания за противоепидемични мерки в заразни огнища и след констатирани пропуски.
 
V. Административни услуги
  • Лабораторен контрол на стерилизационната апаратура – 3 бр.
  • Становище за класификация на отпадъци на лечебни заведения – 2 бр.
  • Сертификат за имунизационно състояние – 5 бр.
 
VІ. Медицински изследвания
  1. Санитарно-микробиологични – извършени са 195 анализа на 123 проби взети от лечебни заведения.
  2. Серологични 305 анализа на 224 проби.
 
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“