Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец юли 2016 г.

9/8/2016
І. Текущ здравен контрол
 
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 86 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, кактои във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 21 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
В 19 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол, при който са взети:
  • 182 проби, удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в лечебни заведения, съдържание на АДВ в дезинфекционни разтвори и изследване на микробно число на дезинфекционни разтвори. Не са установени проби с незадоволителен резултат.
  • На 10 автоклава е извършен контрол за ефективност на стерилизацията.
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са епидемиологични проучвания на 36 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІІІ. Административно-наказателна дейност
През периода са връчени 6 предписания за противоепидемични мерки след констатирани пропуски. Издадено е 1 наказателно постановление.
 
ІV. Административни услуги
  • Лабораторен контрол на стерилизационната апаратура – 2 бр.
  • Становище за класификация на отпадъци на лечебни заведения – 47 бр.
  • Сертификат за имунизационно състояние – 6 бр.
  •  
V. Медицински изследвания
  1. Санитарно-микробиологични – извършени са 138 анализа на 90 проби взети от лечебни заведения.
  2. Серологични – 499 анализа на 279 проби.
 
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“