Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец юли 2016 г.

9/8/2016

НАПРАВЛЕНИЕ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“
 
 
І. Контролна и административно-наказателна дейност.
 
През месец юли здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 354 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека и на дейности със значение за здравето на човека. За допуснати нарушения на санитарно-хигиенните изисквания са връчени 31 предписания. Издадена е една заповед за спиране експлоатацията на обект. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение.
 
ІІ. Мониторинг на водите за питейно-битови нужди в област Силистра и контрол на качеството на водите в обществени басейни.
 
Питейни води от централна водопроводна мрежа: изследвани са 8 проби,  взети от централната водопроводна мрежа в 8 населени места в областта. При извършените анализи по химични и микробиологични показатели, във връзка с  постоянния  мониторинг на питейни води,   е констатирано отклонение от нормите при една от пробите по показател ”нитрати”.   Издадено е предписание за привеждане на качеството на подаваната към консуматорите питейна вода в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001г.   
 
Води от местни водоизточници: по постоянния мониторинг са извършени изследвания на 3 проби води по химични и микробиологични показатели. Отклонения от нормите са констатирани при една от пробите по микробиологични показатели ”Коли форми” и „Ешерихия коли”. Издадено е предписание на кмета на съответното населено място за поставяне на информационна табела на чешмата - водата да не се ползва за питейно-битови цели.
 
Води от плувни басейни: изследвани са 7 проби води по микробиологични и химични показатели. Отклонения от изискванията са установени при пет от пробите по показатели „амоняк” и „остатъчен активен хлор”. Издадени са 5 предписания за привеждане на качеството на водите в съответствие с изискванията на Инструкция № 34 на МЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка. 
 
ІІІ. Контрол по спазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и сградите с обособени работни места, както и някои открити обществени места  съгласно Закона за здравето.
 
През месец юли инспекторите от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 119 проверки за спазване на забраните относно тютюнопушенето, съгласно чл. 56 и 56а от ЗЗ. Нарушения не са констатирани.
 
ІV. Дейности във връзка с профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
 
1. През изминалия месец юли бяха изготвени:
 • отчет по Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ за първо шестмесечие на 2016 г.
 • прогноза по Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
 • обобщена информация за здравословното състояние на децата и учениците от организираните детски колективи в област Силистра за учебната 2015-2016 г.
 • отчет за второ тримесечие на 2016 г. във връзка с реализираните  дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН (2016-2020 г.);
 • отчет за второ тримесечие на 2016 г. по Компонент 1 на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН (2016-2020 г.);
 • план с инициативите на РЗИ-Силистра във връзка с провеждането на Лятна АнтиСПИН кампания`2016.
 
2. По повод на Световната седмица на кърменето 1-7 август 2016 г.:
 • бяха изготвени обяви и покани за съвместното мероприятие на РЗИ-Силистра и Училище за родители „ЩО Е ТО?“, предназначено за бъдещи и настоящи майки;
 • на сайта на РЗИ беше публикуван материал, включващ информация за Световната седмица на кърменето и обява за организираното мероприятие;
 • във фоайето на РЗИ беше оформено табло с информационни материали на тема: „Кърмене“.
 
3. Експертите от дирекция „Обществено здраве“ оказаха организационно-методична помощ на 6 медицински специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата от област Силистра при приемане на отчетите за извършената дейност по промоция на здравето през учебната 2015/2016 г. – преглед и корекция на изготвените от тях отчети.
 
 
 
НАПРАВЛЕНИЕ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
           
Дейност по държавния здравен контрол
 
 1. За изследване по физико-химични показатели са постъпили 32 проби води от централни водоизточници, местни водоизточници /гравитачни чешми/ и плувни басейни. Извършени са 316 анализа, от които 4,7 % са с отклонения по показатели: амоняк, нитрити, нитрати, окисляемост, активна реакция /рН/, остатъчен активен хлор.
 2. За изследване по физико-химични показатели са постъпили 3 проби козметични продукти. Отклонения от нормите не са констатирани.
 3. За определяне съдържанието на АДВ са изследвани 9 проби дезинфекционни разтвора и 9 броя биоциди, взети при контрол на обекти с обществено предназначение. Отклонения от нормите са констатирани при 11,1% от биоцидите. При дезинфекционните разтвори не са констатирани отклонения от нормите.
 4. За изследване по физико-химични показатели са постъпили 28 проби храни от столове в детски заведения. Извършени са 77 анализа, от които 28,6% са с отклонения по показатели: мазнини, готварска сол, захар и енергийна стойност.
 
Дейност по заявления на физически и юридически лица
 
Води:
За изследване по физико-химични показатели са постъпили 18 проби води от ведомствени водоизточници, сурови води и плувни басейни. Извършени са 59 анализа, от които  3,4% са с отклонения по показател амоняк.
 
Храни:
За изследване по физико-химични показатели са постъпили 5 проби. Извършени са 22 анализа.
 
Физични и химични фактори на работната среда:
За изследване по показател осветеност на работната среда са извършени 6анализа.
 
 
 
Д-р Пламен Илиев
Директор на Дирекция „Обществено здраве“