Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец юли - 2016 г.

8/8/2016
 I. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ:
 
1. Проверки в лечебни и здравни заведения:
 • Една проверка на ЛЗИМП по чл.232, ал.2 от ЗЛПХМ.
 • Една проверка на ЛЗИМП по Наредба №5/2011г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
 • Една проверка по МС „Обща медицина“ в АПМП-ИП.
 • Една проверка по ЗККК.
 • Една проверка в МБАЛ-Силистра относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом.
 • Шестдесет и две  проверки на ЛЗ във връзка с писмо № 16-00-21/20.06.2016г. на МЗ.
 • Проверки в трите МБАЛ в област Силистра относно изпълнение на дейностите по Национална програма на майчиното и детско здраве 2014-2020г.
 • Една проверка на ЛЗИМП, имащи право да предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
 • Проверки в трите МБАЛ в област Силистра по Методиката за субсидиране на лечебните заведения за II-ро тримесечие на 2016 год.
 • Пет проверки в ЛЗИБМП по статистическа отчетност и медицинска документация.
 
2. Проверки на аптеки и дрогерии:
 •  Три  проверки в аптеки по ЗКНВП.
 •  Девет проверки по ЗЛПХМ.
 •  Девет проверки по чл.56 от ЗЗ в аптеки в област Силистра.
При извършените проверки  не са установени нарушения на нормативните изисквания.
 
3.  Проверки по медицинската експертиза:
 • Проверени 568 експертни решения, издадени от ТЕЛК при „МБАЛ-Силистра”АД.
 • Една проверка на ЛКК във връзка с експертизата на временната неработоспособност.
 • Две проверки от Регионален съвет, касаещи временната неработоспособност.
 
II.  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
 • Предоставени специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на осем лечебни заведения.
 • Предоставени специални формуляри за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на две аптеки.
 • Приети 224 заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване в Регионалната картотека на медицинската експертиза.
 • Издадени три удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрация надве лечебно заведение  за извънболнична медицинска помощ.
 
III. УЧАСТИЯ В КОМИСИИ:
 • Съвет по осиновяване към РД „Социално подпомагане” – 4 заседания.
 • Консултативна комисия по Закона за интеграция на хората с увреждания – 2 заседания.
 • Пробационен съвет – 1 заседание.
 
IV. МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ:  
 • Кодирани и обработени   177  „Съобщения за смърт”.
 • Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за броя на постъпилите болни, отговарящи на ПМС №17/31.01.2007г. от трите лечебни заведения за болнична помощ за м.май  2016г.
 • Обработени  три  карти и съобщения за суицидни действия в областта.
 
V.  ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПИСМА
 • Проверка по един сигнал на гражданин.
 
Дирекция „Медицински дейности“