Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец юни 2016 г.

14/7/2016
І. Текущ здравен контрол
 
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 257 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, кактои във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 9 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
В 41 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол, при който са взети:
  • 474 проби, удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в лечебни заведения, съдържание на АДВ в дезинфекционни разтвори и изследване на микробно число на дезинфекционни разтвори. Установени  са 6  проби с незадоволителен резултат (1,3%).
  • На 16 автоклава е извършен контрол за ефективност на стерилизацията.
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са епидемиологични проучвания на 46 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІІІ. Административно-наказателна дейност
През периода е връчено 1 предписание за противоепидемични мерки след констатирани пропуски и 5 акта за административни нарушения.
 
ІV. Административни услуги
  • Лабораторен контрол на стерилизационната апаратура – 7 бр.
  • Становище за класификация на отпадъци на лечебни заведения – 7 бр.
  • Сертификат за имунизационно състояние – 8 бр.
 
V. Медицински изследвания
  1. Микробиологични – извършени са 105 анализа на 97 проби по клинични, профилактични и противоепидемични показания.
  2. Санитарно-микробиологични – извършени са 1014 анализа на 566 проби взети от лечебни заведения и проби на води и козметични продукти по ДЗК и по заявки от физически и юридически лица. Установени са 4 (0,7%) нестандартни проби.
  3. Паразитологични – извършени са 266 анализа на 263 проби във връзка с противопаразитологичен контрол на детски колективи и заявени изследвания на граждани. Установени са 3 положителен за чревни паразити.
  4. Санитарно-паразитологични на външна среда – изследвани са 15 проби.
 
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“