Мерки за недопускане на малария

21/4/2016
 
Изх. № НЗБ-13-1732./20.04.2016г.
 
ДО  Д-Р …………………………..
………………………........………..
 
Относно: мерки за недопускане местно предаване на причинителя на малария и появата на автохтонни случаи на заболяването в областта и страната
 
УВАЖАЕМИ/А  Д-Р .......................................,
 
 
Засиленият мигрантски поток към страните от Европейския съюз, вкл. и към България през последните години създава риск от местна трансмисия на малария.
 
През 2015г. в България са регистрирани 20 внесени случаи на малария (11 български граждани и 9 чужденци, от които 8 бежанци).  
 
По данни на СЗО през 2015г. в световен мащаб са регистрирани 214 милиона заболели от  малария и 438 000 смъртни случая, предимно деца от Африка.
 
С настъпването на потенциалния за малария сезон у нас (от април до октомври), нараства рискът от заразяване на комарите от род Anopheles при появата на внесени случаи на малария, което създава сериозен епидемичен риск от местна трансмисия и поява на местни случаи на малария.
 
Недостатъчната клинико-епидемиологична насоченост на медицинските специалисти към това заболяване и все по-често срещаната резистентност на причинителя на малария тропика към основните химиотерапевтици водят до тежки последици за болните.
 
 
Във връзка с гореизложеното и писмо на МЗ № 33-08-22/15.04.2016 г. за осъществяване на ефективен контрол на вноса и разпространението на малария е необходимо специалистите от лечебните заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и ръководствата на МБАЛ:
  • Да препоръчват на своите пациенти, заминаващи за страни с разпространена местна малария да провеждат профилактика преди, по време на престоя и след завръщане в България, съобразно препоръките на СЗО, публикувани на страницата на РЗИ-Силистра  http://rzi-silistra.com  в раздел „Актуална информация”, подраздел „Лечебни заведения”, рубрика „Информация“.
  • Химиопрофилактиката и лечението на лица пътуващи до/от ендемични за малария страни да се консултира при необходимост от лекар-специалист по медицинска паразитология.
  • Да снемат подробна епидемиологична анамнеза на пациентите съобщили, че се завръщат от страни с разпространена малария и при съмнение ги насочват за изследване в лабораторията обслужваща паразитологични изследвания.
  • Да осигурят изследване за малария на лица с неясно температурно състояние и/или данни за анемия и хепатоспленомегалия, посетили страни с разпространена малария през последните три години или преболедували малария извън територията на РБългария.
  • Да не изписват Хинин и хининови препарати, преди вземането на кръвните проби.
  • Да осигурят хоспитализация и лечение на болни с малария, като поддържат в постоянна наличност антималарийни препарати за лечение във вътрешните и детски отделения към многопрофилните болници за активно лечение.
 
Дейностите по контрола, диагностиката и профилактиката на внасяните паразитози са регламентирани с Наредба № 17/30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (ДВ бр. 71 от 2008 г.). 
 
 
С уважение,
Д-Р ТЕОДОРА  НАЧЕВА
Директор на РЗИ