ЕБОЛА - Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от ЕБОЛА вирусна инфекция

3/11/2014
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЛЕН/СЪМНИТЕЛНО БОЛЕН ОТ ЕБОЛА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
(Протокол за поведение)
При обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция (ЕВИ) медицинският персонал следва да бъде предпазван чрез прилагане на стандартните предпазни мерки в комбинация с мерките, прилагани при инфекции, предавани по контактен и капков път.
Въпреки че посочените по-долу мерки са насочени основно към лечебните заведения за болнична помощ, използването на лични предпазни средства (ЛПС) и прилагането на мерките за контрол на инфекциите са приложими за медицинския персонал (МП) във всяка структура в системата на здравеопазването.
Под медицински персонал се разбират всички лица - щатни и нещатни (персонал по договор), работещи в лечебни заведения, които потенциално могат да бъдат изложени на заразяване от пациенти и/или инфекциозни материали, включително телесни субстанции, контаминирани медицински материали и оборудване, контаминирани повърхности на околната среда или аерозоли, генерирани при определени медицински процедури. МП включва (без това да изчерпва списъка): лекари, сестри/акушерки, санитари, лабораторен персонал, фармацевти, технически персонал, персонала на спешната медицинска помощ, персонала на дентални практики, персонала, ангажиран с аутопсии, студенти и стажанти, персонал за домашни здравни грижи и лица, които не са свързани пряко с грижи за пациентите, но потенциално са изложени на инфекциозните агенти, които могат да се предават между МП и пациентите (напр. при дейности като пране, дезинфекция и стерилизация, свързани с църква, диетология, домашна помощ, сигурност, поддръжка, доброволци).
Тези указания не са предназначени за прилагане извън структурите на здравеопазването.
Тези указания се базират на наличната към момента информация за Ебола вирусната инфекция и следните съображения:
· Висока заболяемост и леталитет при инфектираните с вируса Ебола пациенти
· Риск от предаване на заразата от човек на човек
· Липса на ваксина и специфични терапевтични средства
За пълни подробности за стандартните предпазни мерки и мерките, прилагани при инфекции, предавани по контактен и капков път вж. Наредба № 3 на МЗ от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ДВ? бр. 43 от 14.05.2013 г., в сила от 11.05.2013 г.) и съответните текстове на медицинския стандарт "Превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ)" .