ЕБОЛА - Дефиниция на случай

3/9/2014

1.Критерии за Ебола вирусна инфекция (ЕВИ).
 
1.1.Клинични критерии.
      Случай на ЕВИ е всеки случай с наличие в момента (или преди настъпването па смъртен изход) на:
      повишена телесна температура  - повече от  38.6°С  и един от следните критерии:
 • тежко главоболие,
 • повръщане, диария, коремна болка,
 • необяснимо кръвотечение в различни форми,
 • мултиорганно поражение.
 
1.2.Лабораторни критерии.
      Случай на ЕВИ е налице при наличие на един от следните критерии:
 • Доказване на вирусна нуклеинова киселина в клинична проба и потвърждение чрез секвенция или повторно изследване на различни геномни участъци.
 • Изолация на вируса на Ебола от клиничен материал.
 
1.3.Епидемиологични критерии.
Случай на ЕВИ е налице, ако 21 дни преди началото на клиничните симптоми,
 • е пребивавал в заразена зона  или
 • е бил в контакт с вероятен или потвърден случай на ЕВИ.
 
1.4.Критерии за висок риск от експозиция.
 • Близък контакт „лице в лице" (напр. разстояние един метър) без съответните лични предпазни средства (в т.ч. очила) или сексуален контакт без предпазни средства с вероятен или потвърден случай, който е бил с кашлица, повръщане, кървене или диария.
 • Кожно нараняване (в т.ч. убождане с игла) или лигавична контаминация с телесни течности, с тъкани или с лабораторни проби от вероятен или потвърден случай на ЕВИ.
 • Участие в погребални обреди, при които има директен контакт с тленните останки на починал в заразена зона, без да се ползват съответните лични предпазни средства.
 • Директен контакт с прилепи, гризачи или примати, живеещи или починали в заразени зони, или директен контакт с дивечово месо.
 
 
2.Класификация за съобщаване.
 
2.1.Възможен случай.
 • Неприложимо.
 
2.2.Лице, подлежащо на проучване.
Всяко лице, при което са налични:
 • клиничните и епидемиологичните критерии    или
 • висок риск от експозиция и поне един от клиничните критерии.
 
Подлежи   на  съобщаване  на  национално   ниво,   на  епидемиологично   проучване   и   на лабораторно изследване (респ. за потвърждаване или отхвърляне).
 
2.3.Вероятен случай.
Всяко лице, при което са налични клиничните критерии, епидемиологичните критерии и висок риск от експозиция. Подлежи на съобщаване на ниво EC.
 
2.4.Потвърден случай.
Всяко лице, при което е наличен лабораторен критерий за ЕВИ. Подлежи на съобщаване на ниво EC.