ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2014 Г.

11/4/2014
 
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“
 
І.Административно-наказателна дейност.
През месец март 2014 година здравните инспектори от отдел „Държавен здравен контрол” извършиха 105 проверки на обекти с обществено предназначение.
За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 22 предписания.
Извършени са 4 проверки по жалби на граждани.
 
ІІ. Дейност по мониторинга на водите за питейно-битови нужди в регион Силистра и контрол на качеството на водите в обществени басейни.
През месец март са взети водни проби от 24 населени места в областта. Изследвани са 24 проби питейна вода по постоянени периодичен мониторинг, взети от консуматорите на вода от централната водопроводна мрежа. Отклонения от нормите са констатирани при извършените анализи по микробиологични показатели (показател коли форми) в две от взетите проби по постоянния мониторинг на водоснабдителна зона Чернолик. За установените несъответствия е издадено е  предписание. 
От взетите 3 броя проби вода за лабораторен контрол от плувен басейн се установи несъответствие в пробите по микробиологични показатели. Издадено е предписание за отстраняване на констатираните несъответствия.
 
ІІІ. Дейност по спазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и сградите с обособени работни места, както и някои открити обществени места  съгласно Закона за здравето.
През месец март инспекторите от отдел „Държавен здравен контрол”  извършиха общо 207 проверки за установяване нарушения по чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето.
 
ІV. Дейност във връзка с профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
 
1. Във връзка с Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България и Световния ден за борба с туберкулозата - 24 март, беше проведена информационна кампания, в хода на която се реализираха следните дейности:
  • На 24 и 25 март експерт от отдел ДЗК проведе срещи с ученици от 7 и 8 клас в две училища от община Силистра  -  ОУ „Юрий Гагарин“ - гр. Силистра и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Калипетрово. Срещите по време на кампанията в двете училища преминаха на три етапа - проучване на представите  и знанията  на учениците за туберкулозата, презентация с подходящи илюстрации и с информация за коварното заболяване, викторина с въпроси, свързани с изложението на презентацията за затвърждаване и допълване на наученото.С оглед тревожните темпове на разпространение на заболяването в световен и национален мащаб, експертът на РЗИ разясни важността на задължителните планови реимунизации с ваксина БЦЖ съгласно имунизационния календар на Република България.
  • На сайта на РЗИ-Силистра бяха публикувани два информационни материала -  „170 години от рождението на Робърт Кох, основателят на медицинската микробиология“ и „Открий, лекувай, излекувай!“ - тазгодишното мото на Националната кампания за борба с туберкулозата, както и актуална информация от МЗ с епидемиологични данни за туберкулозата и организацията на дейностите, свързани с диагностиката, лечението и превенцията на заболяването.  
  • Във фоайето на РЗИ-Силистра беше изготвено тематично здравно-информационно табло.          
 
2. По повод 22 март - Световния ден на водата бяха публикувани информационни материали на сайта на РЗИ-Силистра, а по темата беше изготвено здравно-информационно табло.
 
3. Във връзка със Световния ден без тютюн – 31 май 2014г. беше подготвен и стартира областен конкурс за рисунка на тема „Тютюнопушенето – модерно или вредно“.
                                   
Д-р Ев. Нанева
Началник отдел ДЗК
 
 
 
 
ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
         
През месец март в Приемен сектор на отдел «ЛИ» са постъпили 40 проби води за химичен анализ. От тях по текущ контрол на РЗИ, са постъпили 15 проби питейни води, от които 2 проби с отклонения от нормите и 2 проби води от басейни, от които едната с отклонения от нормите. По заявление на физически и юридически лица, са постъпили 23 проби води, от които 6 проби с отклонения от нормите.
 
По текущ контрол са изработени 12 проби дезинфектанти, от които 6 проби с отклонения от нормите.
 
По заявки на клиенти са постъпили за анализ 2 проби храни, без отклонения от нормите.
 
През месеца е извършено замерване на осветеност в работна среда в 1 обект, по заявка на клиент, без отклонения от нормите.
 
Извършени са 8 бр. токсикологични изследвания на работещи в «Оргтехника» АД, гр. Силистра.
 
Хим. Ст. Колева
Началник отдел ЛИ