Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” - месец Март 2014 г.

7/4/2014
 
І. Текущ здравен контрол
 
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 94 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, кактои във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 19 обекта е извършен противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
В 26 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол, при който са взети:
 • 160 проби, удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в лечебни заведения. Установeни са 3 проби с незадоволителен резултат (1,9%)
 • 351 проби  от деца в организирани детски колективи по противопаразитологичния контрол. Установени са 3 положителни за Ентеробиус вермикуларис (дребни глисти). Предписани са мерки (лечение и контролни изследвания).
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са епидемиологични проучвания на 34 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Във връзка със заболяло дете от менингококов менингит бяха взети проби за микробиологично изследване за заразоносителство на причинителя на 32 контактни лица – деца в организирания колектив, преподаватели, персонал. Не са изолирани патогенни микроорганизми.
 
ІІІ. Наказателна дейност
През периода са връчени 10 предписания за предприемане на противоепидемични мерки след констатирани пропуски.
 
ІV. Административни услуги
 • Сертификат за имунизационно състояние – 5 бр.
 • Протокол за хигиенна оценка – 1 бр.
 • Становище за класификация на отпадъците – 1 бр.
 
V. Медицински изследвания
 1. Микробиологични – извършени са 319 анализа на 124 проби по клинични, профилактични и противоепидемични показания.
 2. Санитарно-микробиологични – извършени са 462 анализа на 233 проби взети от лечебни заведения и проби води по заявки от физически и юридически лица. Установени са 8 проби (3,4%) с неудовлетворителни резултати.
 3. Паразитологични – извършени са 504 анализа на 445 проби взети  от деца и персонал в детски и социални заведения, на лица за здравни книжки, на деца постъпващи в детски заведения и др. Установени са 3 деца с  ентеробиоза и 2 лица с ламблиоза. Предписано е лечение и последващо контролно и изследване.
 4. Санитарно-паразитологични 66 анализа на 61 проби, не са установени яйца на паразити.
 
VІ. Участие в комисии
 1. Участие в областната комисия за освобождаване от имунизации поради  трайни медицински противопоказания.
 2. Участие в епизоотична комисия към община Силистра.
 
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“