Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец Март - 2014 г.

4/4/2014

І. Контролна дейност:
1.Проверки на лечебни и здравни заведения
 • Четири проверки по чл.27 и чл. 28 от ЗЗ.
 • Шест проверки на Регионалния съвет по медицинска експертиза.
 
2.Проверки на аптеки
 • Две  планови проверки на аптеки по ЗКНВП.
 • Пет планови проверки по ЗЛПХМ
При извършените проверки не са установени нарушения на нормативните изисквания.
 
3. Проверки по жалби и сигнали на граждани
Извършени  са проверки по една жалба и един сигнал от граждани.
 
ІІ.Административни услуги
 • Удостоверение на „МБАЛ-Дулово”ЕООД по Наредба №49/2010г.
 • Предоставени са специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на четиринадесет лечебни заведения.
 • Извършена промяна по издадена заповед за състав на ЛКК.
 • Две закривания и две пререгистрации на ЛЗИП, поради промяна в обстоятелствата.
 • В Регионалната  картотека на медицинските експертизи са постъпили и обработени 267 (двеста шестдесет и седем) заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване.
 
ІІІ. Участия в комисии
 • Участие в  4 (четири) заседания на Съвета по осиновяване към РД „СП”;
 • Участие в 8 (осем) заседания на консултативната комисия по Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • Участие в заседание на Пробационен съвет.
 • Участие в работна среща на Областен координационен механизъм по деинституционализация.