ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2014 Г.

10/3/2014
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“
 
І. Административно-наказателна дейност.
През месец февруари 2014 година здравните инспектори от отдел „Държавен здравен контрол” извършиха 190 проверки на обекти с обществено предназначение.
За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 9 предписания.
Извършени са 3 проверки по жалби на граждани.
 
ІІ. Дейност по мониторинга на водите за питейно-битови нужди в регион Силистра и контрол на качеството на водите в обществени басейни.
През месец февруари са взети водни проби от 15 населени места в областта. Изследвани са 18 проби питейна вода по постоянен мониторинг, взети от консуматорите на вода от централната водопроводна мрежа. Отклонения от нормите  не са констатирани при извършените анализи по химични и микробиологични показатели.  
 
ІІІ. Дейност по спазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и сградите с обособени работни места, както и някои открити обществени места  съгласно Закона за здравето.
През месец февруари инспекторите от отдел „Държавен здравен контрол”  извършиха общо 199 проверки за установяване нарушения по чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето.
 
ІV. Дейност във връзка с профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
            1. По повод Националната АНТИСПИН кампания - Ден на влюбените „Животът е безценен!-Превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ“, експерти от отдел „Държавен здравен контрол“ организираха и проведоха следните мероприятия:
  •  На 04 февруари се състоя среща в Превантивен информационен център по зависимости - Силистра (ПИЦ) с медицинските специалисти от здравните кабинети в ЦДГ и училищата. На срещата бяха предоставени плакати "Животът е безценен. Не го проигравай!" и картички "Животът е безценен!" за всички училища с гимназиален курс на обучение.
  • На 12 февруари експерти и медицински лаборант от РЗИ-Силистра бяха посланици на АНТИСПИН кампанията в ПГСС - с. Ситово. Над 80 младежи, възпитаници на  гимназията взеха участие в разнообразни дейности на информационния формат „Любовна академия“, с изследване за ХИВ и сифилис. В хода на кампанията 18 ученици и 1 учител се възползваха от възможността да изследват своя ХИВ-статус по метода ELISA, като същите лица се изследваха и за сифилис. Преобладаващата част от изследваните 19 лица са мъже (12), на възраст от 16 до 19 г. и 1 лице на 66 години. Не бяха установени положителни резултати.
  • На 13 февруари беше проведено радиоинтервю от журналист на Радио "Фокус"-град Шумен с експерт от отдел „Държавен здравен контрол“, РЗИ-Силистра. Въпросите по време на интервюто целяха отразяване на преминалата на 12.02. кампания в ПГСС-с. Ситово, както и информиране за предстоящите събития, планирани от РЗИ по повод Деня на влюбените.
  • В Деня на влюбените – 14 февруари, над 130 средношколци от ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“-с. Средище бяха привлечени за участие в инициативата на РЗИ-Силистра „Любовна академия“. От предоставената от медицинския лаборант на РЗИ услуга за изследване на ХИВ-статус по метода ELISA и изследване за сифилис се възползваха общо 11 ученика, от които 10 момчета и 1 момиче. Всички резултати са отрицателни.
  •  Всички взели участие в „Любовна академия“ имаха възможност да изгледат на мултимедия видеоклиповете на МЗ „Животът е безценен!“ и да получат образователни брошури и картички за ХИВ/СПИН и сексуално-предаваните инфекции, както и червена лента с послание, символ на толерантност и съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН.
  • В съзвучие с празника, младежи и възпитатели се насладиха на меденки с форма „влюбено сърце“ и стоплиха от любовни послания, подготвени от РЗИ.
  • С надслова "СЛАДКИ ОТ ЛЮБОВ" беше осъществена съвместната инициатива на доброволци от Силистра за Деня на влюбените. РЗИ-Силистра подкрепи инициативата на Община Силистра за Деня на влюбените, като участва със своите доброволци, наред с доброволците на други младежки организации – Местната комисия за борба с противообществените прояви, Ученическия парламент, Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, Клуб "Превенция на зависимостите", Български младежки червен кръст, Екоклуб "Пеликан" В ранния следобед на 14 февруари младежите поднасяха на случайно преминаващи минувачи меденки във форма на сърца, с прикрепено към всяка от тях послание с тематичен стих или цитат и презерватив Durex..
  • За Деня на влюбените на сайта на РЗИ-Силистра бяха публикувани в рубриката "Актуална информация" прессъобщение с актуални данни за ХИВ/СПИН от МЗ и статия със заглавие "14 ФЕВРУАРИ 2014-та! Този спор е стар…колкото СПИН-а…или знаете ли как да хвърлите „Любовната ръкавица“ на Вашия партньор?"
  • Изготвено беше тематично табло с информационни материали, подходящи за Деня на влюбените и утвърждаващи хармонична и безопасна любов.
 
            2. Проведена беше кампания за Месеца на трезвеността, насочена към прогимназиалните ученици и последиците от шофиране след употреба на алкохол, превишена скорост и неспазване на правилата за движение. В кампанията се включиха: СОУ „ Й. Йовков“ – Тутракан, ПГООТ – Дулово, СОУ „Дръстър“, ПГСУАУ „Ат. Буров“, ЕГ „П. Яворов“-Силистра, младежките организации – Ученически парламент, ОДК и ПИЦ. Посланието на кампанията достигна до около 230 ученика и техните преподаватели от IX – XII клас.
  • Във връзка с Месеца на трезвеността се изготви тематично табло във фоайето на РЗИ-Силистра.
 
            3. По повод Международния ден на редките болести – 28 февруари  и по инициатива на г-жа Елена Цонева, представител на Националния алианс на хората с редки болести, експерти от РЗИ-Силистра заедно с доброволци и представители на Ученическия парламент, Младежката организация на БЧК, Младежкия съвет по наркотични вещества към Превантивен център по зависимости-Община Силистра, засвидетелстваха своята ангажираност към проблемите на хората с редки болести с вдигане  на ръце заедно точно в 13.00 часа и с пускане в небето над града на балони, като символ на надежда за по-добър и пълноценен живот.
 
            Експертите от Регионална здравна инспекция се включиха и в друга проява за Международния ден на редките болести – подреждане на информационна маса в централната част на града с голям брой брошури за редките болести, изготвени от десетките асоциации, членове на Алианса и раздаването им на минувачите, за да се запознаят с редица редки заболявания.
           
 
 
ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
           
През месец февруари  2014 г., в Приемен сектор на отдел «ЛИ» са постъпили 25 проби води за химичен анализ. От тях по текущ контрол на РЗИ, са постъпили 18 проби питейни води, без отклонения от нормите. По заявление на физически и юридически лица, са постъпили 7 проби води, от които 2 проби с отклонения от нормите.
 
По текущ контрол са изработени 5 проби дезинфектанти, от които 2 проби с отклонения от нормите.
 
По заявки на клиенти са постъпили за анализ 3 проби храни, без отклонения от нормите.
 
През месеца е извършено замерване на шум и микроклимат по две жалби, отклонения от нормите не са констатирани. Извършени са измервания на осветеност и прах в работната среда в 2 обекта, по заявка на клиенти, без отклонения от нормите.