Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец Февруари - 2014 г.

10/3/2014

І. Контролна дейност:
1.Проверки на лечебни и здравни заведения.
За изминалия период са извършени:
 • Три проверки по чл.27,28 от ЗЗ.
 • Четири проверки на Регионалния съвет в лечебни заведения за спазване на НМЕ.
 • Една  проверка в лечебно заведение за болнична помощ по Закона за здравето.
 
2.Проверки на аптеки.
За изминалия период са извършени:
 • Една  планова проверка на аптека по ЗКНВП.
При извършените проверки не са установени нарушения на нормативните изисквания.
 
3. Проверки по жалби и сигнали на граждани.
Извършени три проверки по жалби от граждани.
 
ІІ. Административни услуги
 • Издаване на Удостоверение на „МБАЛ - Дулово” ЕООД по Наредба №49/2010г.
 • Предоставени са специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на  шест лечебни заведения.
 • Извършени  три закривания и една пререгистрации, поради промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗИП.
 • Издадено едно удостоверение за обстоятелствата, вписани в Регистъра за извънболничната помощ и хосписите.
 • В Регионалната  картотека на медицинските експертизи са постъпили и обработени двеста деветдесет и шест заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване.
 
ІІІ. Участия в комисии
 • Участие в  четири заседания на Съвета по осиновяване към РД „СП”;
 • Участие в осем заседания на консултативната комисия по Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • Участие в едно заседание на Пробационен съвет.