Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” - месец Февруари 2014 г.

7/3/2014
 
І. Текущ здравен контрол
 
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 120 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), тематични проверки по надзора на острите вяли парализи, кактои във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
В 16 обекта е извършен противопаразитологичен контрол, във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
В 13 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол, при който са взети:
  • 132 проби, удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в лечебни заведения.
  • 11 проби  от деца в организирани детски колективипо противопаразитологичния контрол. Установени са 2 положителни за Ентеробиус вермикуларис (дребни глисти). Предписани са мерки (лечение и контролни изследвания).
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са епидемиологични проучвания на 31 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІІІ. Наказателна дейност
През периода са връчени 3 предписания за предприемане на противоепидемични мерки след констатирани пропуски.Издадени са 2 наказателни постановления на обща сума 1200 лв.
 
ІV. Административни услуги
  • Сертификат за имунизационно състояние – 2 бр.
 
V. Медицински изследвания
  1. Микробиологични – извършени са 329 анализа на 162 проби по клинични, профилактични и противоепидемични показания.
  2. Санитарно-микробиологични – извършени са 365 анализа на 195 проби взети от лечебни заведения и проби води по заявки от физически и юридически лица. Установени са 3 проби с неудовлетворителни резултати.
  3. Паразитологични – извършени са 197 анализа на 145 проби взети  от деца и персонал в детски и социални заведения, на лица за здравни книжки, на деца постъпващи в детски заведения и др. Установени са 2 деца с  ентеробиоза и 1 лице с ламблиоза. Предписано е лечение и последващо контролно и изследване.
  4. Санитарно-паразитологични – 10 анализа на 10 проби, не са установени яйца на паразити.
 
VІ. Участие в комисии
Участие в областната комисия за освобождаване от имунизации поради  трайни медицински противопоказания.
 
Д-р Боряна Кочева   
Н-к отдел „ПЕК“